JURIDISKA VILLKOR FÖR WEBBPLATSEN

Uppdaterad november 2008.

Denna webbplats tillhandahålls av Mattel, Inc. och dess närstående bolag och dotterbolag (kallas gemensamt "Mattel" och "vi"). Din användning av webbplatsen är underställd följande villkor ("Användaravtalet"). Vänligen läs noggrant detta Användaravtal och all information som hänvisas eller länkas till i detta Användaravtal och se till att du förstår det eftersom detta är ett juridiskt bindande avtal som innehåller viktig information om vår webbplats och om hur du får använda den. Vi kan komma att modifiera detta Användaravtal med jämna mellanrum, vilket innebär att det är viktigt att du läser detta Användaravtal varje gång du använder denna webbplats.


OBS! I OCH MED ATT DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS FÖRBINDER DU DIG TILL ATT BINDAS AV OCH EFTERLEVA VILLKOREN I DETTA ANVÄNDARAVTAL. OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA VILLKOREN I DETTA ANVÄNDARAVTAL FÅR DU INTE ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS.

1. Rätt att använda denna webbplats

Mattel beviljar dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens för att använda denna webbplats för att förse dig med personlig underhållning, information, utbildning och kommunikationsmöjligheter, i enlighet med alla villkoren i detta Användaravtal. Denna webbplats innehåller material och andra artiklar relaterade till Mattel och dess produkter och tjänster, samt andra liknande artiklar från våra affärspartners, licensgivare och licenstagare, samt annan tredje part (kallas gemensamt "Innehållet"). Innehållet kan vara i form av information, text, data, bilder, grafik, knappikoner, registrerade och oregistrerade varumärken, illustrationer, fotografier, audio-clips, musik, ljud, bilder, video, programvara eller andra existerande eller framtida former och format. När du använder denna webbplats måste du respektera Mattels och andras immateriella rättigheter, enligt beskrivningen nedan. Om du använder Innehållet utan tillstånd kan detta innebära att du bryter mot lagar avseende copyright, varumärken, rättigheter till privatliv, publicering, kommunikation och andra lagar, samt all sådan användning som kan resultera i personligt ansvar, inklusive eventuellt kriminellt ansvar.

 

2. Upphovsrätt

Allt Innehåll är upphovsrättsligt skyddat och ägs antingen av Mattel eller används av företaget med tillstånd. Mattel frånsäger sig varje utfästelse och garanti att din oauktoriserade användning av Innehållet inte skulle bryta mot tredje parts rättigheter, där sådan tredje part inte ägs av eller är närstående Mattel.

Utom vad som uttryckligen framställs i detta Användaravtal eller i texten på denna webbplats eller följer av tvingande lag, får Innehållet inte reproduceras, distribueras, publiceras, sändas, modifieras, anpassas, översättas, ställas ut, säljas, licensieras, presenteras offentligt, användas för framställan av derivativa arbeten, eller på annat sätt exploateras. Du får ladda ner ett exemplar av delar av Innehållet för tillfällig lagring på en persondator för ditt eget personliga, icke-kommersiella, icke-politiska, icke-nätverksbaserade bruk och visning på din persondator, under förutsättning att du inte raderar eller ändrar någon information avseende upphovsrätt, varumärke, eller äganderätt. Ovanstående begränsade rätt ger dig inte äganderätt till någon del av Innehållet. Förutom vad som uttryckligen sägs ovan, får ingenting i detta Användaravtal tolkas som om det skulle ge dig (underförstått, genom hinder mot förnekande eller hävdande av ett sakförhållande, eller annorledes) licens eller rätt till något av Innehållet enligt upphovsrättslig eller annan immaterialrättslig lagstiftning.

Mattel respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att intrång har gjorts på ditt arbete genom felaktig listning eller distribution på denna webbplats, bör du läsa nedanstående stycke under rubriken Förfarande vid påstått intrång i upphovsrätt

 

3. Varumärken

De varumärken, logotyper och servicemärken som visas på denna webbplats ägs av Mattel och tredje parter, och denna webbplats design ägs av Mattel (kallas gemensamt "Varumärkena", vilka även innefattar Innehåll). Alla Varumärken som inte ägs av Mattel tillhör sina respektive ägare, och används med vederbörligt tillstånd. Ingenting på denna webbplats kan tolkas som beviljande - underförstått, genom hinder mot förnekande eller hävdande av ett sakförhållande, eller annorledes - någon rätt eller licens att använda ett Varumärke.

 

4. Din kommunikation med Mattel; Mattels rättigheter till dina bidrag

Mattel uppskattar att höra av dig. I dina kontakter med Mattel bör du emellertid vara medveten om att Mattel inte godtar eller överväger idéer eller förslag avseende produkter, tjänster, marknadsföring, eller annat, som inte uttryckligen har begärts. Vi ber dig därför att inte skicka in till Mattel, utan uttrycklig begäran, något material, som exempelvis idéer till leksaker, spel eller andra produkter och ej heller andra förslag, idéer, anmärkningar, ritningar, uppfinningar, tekniker, modeller, konstruktioner, koncept eller annan liknande information, material eller annat innehåll skapat av användare.

Allt du skickar in (alla frågor, kommentarer, svar, förslag och liknande) till Mattel via denna webbplats, eller via fax, post eller annorledes, eller som sänds, läggs upp eller laddas upp av dig på denna webbplats (kallas gemensamt "Dina Inlägg"), kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-äganderättsskyddat, och Mattel åtar sig inget ansvar och ingen skyldighet för detta material, eller för att Mattel har mottagit eller icke mottagit det. Mattels mottagande av Dina Inlägg innebär inget medgivande av Mattel om dessa inläggs nyhetsvärde, prioritet eller originalitet, och påverkar inte Mattels rätt att bestrida existerande eller framtidiga rätt till immateriell egendom i relation till Dina Inlägg.

I den maximala omfattning som är tillåten under svensk lag, beviljar du Mattel en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, ouppsägbar och underlicensieringsbar rätt och licens att reproducera, distribuera, publicera, sända, modifiera, anpassa, översätta, uppvisa, distribuera, sälja, licensiera, presentera offentligt, att använda för framställning av deriverade arbeten, och på annat sätt utnyttja Dina Inlägg i hela världen genom alla olika medier. Du framställer och garanterar att: (a) du har rätt och auktorisering att utfärda ovanstående utfästelse utan tillstånd från tredje part, och (b) Dina Inlägg är korrekta och, enligt Mattels tillstånd för användning i detta Användaravtal, kommer inte, vare sig nu eller i framtiden, att göra intrång på tredje parts rättigheter.

När du skickar e-post till oss, kommunicerar du med oss elektroniskt, och du ger oss tillstånd att kontakta dig elektroniskt. Dessutom förbinder du dig till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi ger dig elektroniskt, uppfyller alla lagliga krav att sådan kommunikation bör vara skriftlig.

 

5. Shopping online

Denna webbplats och andra Mattel-webbplatser kan erbjuda online-möjligheter att köpa produkter (exempelvis leksaker) och tjänster (exempelvis medlemskap). Du måste vara minst 18 år gammal för att kunna göra sådana inköp. Gå till vår online-butik för mer information om leverans, returer och annan försäljningspolicy. Avseende produkter och tjänster på denna webbplats, observera att vi gör vårt bästa att förevisa, på ett så korrekt sätt som möjligt, de produkter och tjänster som visas på denna webbplats. De färger, mått och detaljer som du ser på datorskärmen kommer emellertid att vara beroende av din datorutrustning, så vi kan inte garantera att din utrustning presenterar våra produkter och tjänster på ett korrekt sätt. Angående de tjänster som visas på denna webbplats, kan villkoren för dessa tjänster kan komma att specificeras i ett separat avtal som du kommer att kunna ta del av i samband med den köpta tjänsten och kommer att ingå som ett tillägg till detta Användaravtal.

 • Inga köp av minderåriga
  • När du beställer en produkt eller en tjänst online från Mattel, intygar du även att du är minst 18 år gammal. Om ett barn under 18 år beställer en produkt eller tjänst från Mattel utan tillstånd av förälder eller förmyndare, får föräldern eller förmyndaren returnera produkten eller tjänsten för återbetalning enligt vår listade policy om returer och utbyten i relation till denna beställning. Vi kan komma att erbjuda utökade tjänster som är tillgängliga för barn under 16 genom prenumeration. I sådana fall, måste en förälder registrera sig för tjänsten och upprätta lämplig åtkomstnivå för barnet. Innehåll och aktiviteter som finns tillgängliga för dig och ditt barn kan variera beroende på prenumeration och webbplats. Föräldrar får information om innehållet och aktiviteterna som barnet får tillgång till vid tiden för prenumerationen och föräldrarna har alltid hand om barnets konto. Prenumerationsavgifter kan tillkomma för en del tjänster.
 • Skatter
  • Det är din skyldighet att betala alla försäljnings-, omsättnings- och liknande skatter avseende dina online-inköp av produkter och tjänster från Mattel.
 • Porto och hantering
  • Det åligger även dig att betala porto- och hanteringsavgifter avseende dina online-inköp (inklusive alla produkter som levereras med en tjänst).
 • Returer och garantier 
  • Vänligen läs all tillgänglig information i våra online-butiker avseende vår returpolicy och våra garantier.

6. Användningsbegränsningar

Vi avtalar härmed att du inte kommer att: (a) använda denna webbplats för något kommersiellt eller politiskt ändamål (inklusive, utan begränsning, för reklam, penninginsamling, insamling av produktpriser, eller för att sälja produkter); (b) övervaka, samla in, eller kopiera denna webbplats Innehåll genom att använda en robot, "bot", spindel, mask, spionprogram, motor, enhet, program, extraheringsverktyg, eller någon annan automatisk anordning, något verktyg eller någon process av något som helst slag; (c) rama in eller utnyttja inramningsteknik för att innefatta något Varumärke eller något annat slags äganderättskyddad information (inklusive, men utan begränsning till, bilder, text och sido-layout); (d) använda några meta-taggar eller annan "dold text" med hjälp av Varumärken; (e) utöva aktiviteter genom eller i samband med denna webbplats med avsikt att försöka skada minderåriga eller vilka är olagliga, stötande, obscena, hotande, trakasserande, anstötliga eller som strider mot tredje parts rättigheter; eller (f) utöva någon aktivitet som påverkar en användares åtkomst till denna webbplats, eller denna webbplats avsedda funktion. Du utfäster dig även till att, när du använder denna webbplats, inte försöka utge dig för att vara en annan fysisk eller juridisk person.

 

7. Allmänna områden; accepterat uppträdande

Mattel kan välja att skapa allmänna områden på denna webbplats, som exempelvis anslagstavlor, forum och chattrum. I sådana fall kommer Mattel i skälig omfattning att övervaka, filtrera eller ta bort information som strider mot lag eller gör intrång i någon persons immateriella rättigheter. Mattel varken befrämjar eller garanterar riktigheten eller tillförlitligheten av, eller åtar sig något ansvar i samband med sådan information eller sådant innehåll som tillhandahålls av användare och tredje part.

Avseende all information och allt innehåll som du laddar upp eller lägger upp på denna webbplats, framställer och garanterar du för Mattel att du har rätt och auktorisation att göra detta utan tillstånd från tredje part. Du utfäster dig även till att inte ladda upp eller lägga upp på denna webbplats: (a) innehåll som gör intrång, är ärekränkande, obscent, pornografiskt, hotande, anstötligt, våldsamt, olagligt, förolämpande, trakasserande eller på annat sätt olämpligt, (b) virus och annat skadligt innehåll, eller (c) innehåll med kommersiellt syfte (t.ex. erbjudanden att sälja produkter eller tjänster eller försök att samla in pengar eller göra reklam för produkter och tjänster).

Mattel förbehåller sig rätten, enligt eget gottfinnande, till att lägga till ytterligare regler inom varje allmänt område och att göra förbehåll för rätten till åtkomst till sådana allmänna områden för individer och grupper enligt ålder, geografiskt läge, eller andra kriterier, att förneka eller begränsa tillträde för någon individ eller grupp som inte uppfyller vissa kriterier eller för var och en som inte uppfyller våra kriterier eller regler när som helst och att ändra och modifiera kriterierna och reglerna när som helst utan föregående varsel. Mattel förbehåller sig även rätten att enligt eget gottfinnande radera inlägg på denna webbplats som strider mot detta Användaravtal och att förneka vilken som helst användare tillträde till denna webbplats.

 

8. Undersökningar; samarbete med polis, uppsägning

Mattel reserverar sig rätten, utan någon som helst begränsning, till att: (a) undersöka alla misstänkta brott mot säkerheten på sin webbplats och sin informationsteknologi eller andra system eller nätverk, (b) undersöka alla misstänkta brott mot detta Användaravtal, (c) involvera och samarbeta med polismyndigheter vid undersökningen av dylika ärenden, (d) åtala brott mot detta Användaravtal i den största utsträckning som tillåts av lagen, och att (e) avsluta denna webbplats eller avbryta din åtkomst till den när som helst, utan föregående varsel, för vilken orsak som helst och utan någon skyldighet gentemot dig.

 

9. Sekretess- och säkerhetsåtgärder

Mattel måste samla in viss information för att kunna administrera denna webbplats och för att uppfylla dina krav eller för att tillåta deltagande i vissa online-aktiviteter. Mattel respekterar dock besökarnas rätt till sekretess, och är mycket angelägen om att ge de unga barn som besöker våra platser sekretess. Klicka här för att läsa vår Sekretesspolicy.


Vi har vidtagit skäliga säkerhetsåtgärder för att skydda oss mot förlust, misskötsel och ändring av personlig information under vår kontroll. Vi använder Secure Sockets Layer-teknik för att skydda kreditkortsdata under överföring och har interna procedurer för att skydda denna information i vårt system. Återförsäljare, tjänsteleverantörer och andra som hjälper oss göra denna webbplats och våra produkter och tjänster tillgängliga, måste underteckna konfidentialitetsavtal; de får inte använda personlig information, utom i samband med sina tjänster till Mattel och de måste också gå med på att följa branschens praxis när det gäller att skydda personlig information. Trots detta kan vi inte garantera fullständig säkerhet för personlig information.

 

10. Friskrivning och begränsat ansvar

Denna webbplats kan innehålla tekniska och andra fel och du använder webbplatsen på egen risk. DU FÅR TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SOM TILLGÄNGLIG", UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, OCH ICKE-INTRÅNG. MATTEL UTFÄRDAR INGEN GARANTI ATT DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER LEDA TILL ETT VISST RESULTAT, ELLER ATT DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN OCH FELFRI, ELLER ATT DENNA WEBBPLATS ELLER SERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG, INTE INNEHÅLLER VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. OM DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ELLER MATERIALET PÅ DENNA RESULTERAR I ATT DU MÅSTE UTFÖRA UNDERHÅLL PÅ ELLER BYTA UT EGENDOM, MATERIAL, DATA ELLER ANDRA ARTIKLAR, KOMMER MATTEL INTE BÄRA NÅGOT ANSVAR FÖR DESSA KOSTNADER. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE MENINGARS ALLMÄNNA NATUR, KOMMER MATTEL INTE ATT ÅTA SIG NÅGOT ANSVAR FÖR DIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, ELLER FÖR OMKOSTNADER ELLER SKADESTÅND AV STRAFFANDE KARAKTÄR, SOM KAN UPPSTÅ PÅ GRUND AV ATT DENNA WEBBPLATS ANVÄNTS. FRISKRIVNINGARNA OCH BEGRÄNSNINGARNA I DETTA STYCKE INGÅR I DETTA AVTAL DÄR DU BEVILJAS ÅTKOMST TILL DENNA WEBBPLATS. Observera att vissa jurisdiktioner inte tillåter att underförstådda garantier undantas, därför kanske vissa av ovanstående friskrivningar inte gäller dig.<

Personer bosatta i Sverige är berättigade till följande specifika konsumenträttsinformation: Du får kontakta Konsumentverket genom e-post från adressen www.ko.se eller via telefon till nummer 0771-423300 eller kontakta konsumentvägledaren i din kommun. Kontaktinformationen avseende din lokala konsumentvägledare återfinns på Konsumentverkets hemsida på adressen www.ko.se.

 

11. Länkar från dig till denna webbplats

Du beviljas en begränsad, icke-exklusive, återkallelig rätt att skapa hyperlänkar till denna webbplats, under förutsättning att: (a) länkarna är endast till denna webbplats hemsida, (b) länkarna endast innefattar text och inte utnyttjar Varumärkesbilder, (c) länkarna och relaterat innehåll på din webbplats inte antyder någon affiliering med Mattel eller gör konsumenterna osäkra, (d) länkarna och det relaterade innehållet på din webbplats inte beskriver Mattel eller dess produkter i ett falskt, missledande, förolämpande, eller annars stötande sken, och (e) länkarna och det relaterade innehållet på din plats inte används i kommersiellt syfte.

 

12. Länkarna på denna webbplats till och från andra platser

Denna webbplats kan ha länkar till och från tredje parts platser ("Länkade Platser"), inklusive, men inte begränsat till, webbplatser som drivs av Mattels annonsörer, licensgivare, licensinnehavare och affärspartners. Mattel har ingen kontroll över Länkade Platser och har ingen skyldighet att granska sådana Länkade Platser. Mattel befrämjar, godkänner och sponsrar inte Länkade Platser, och ej heller något innehåll, reklam, information, material, produkter, tjänster eller annat som finns på dem eller är tillgängligt via dem, och Mattel friskriver sig från allt ansvar i anslutning till dem. Vi kräver att tjänsteleverantörer och återförsäljare som hanterar webbplatser för vår räkning skyddar all personlig information de hanterar och de måste också acceptera att följa branschens praxis när det gäller att skydda personlig information, respektera Mattels immateriella rättigheter, tredje parts rättigheter och användning ska ske i enlighet med tillämpliga krav.

 

13. Bannerreklam, annonser och marknadsföring

Vi förbehåller oss rätten att lista bannerreklam, annonser, marknadsföringsinnehåll och liknande innehåll på denna webbplats. Tredjepartsannonsörer och -företag som annonserar på webbplatsen kan lyda under juridiska villkor och en sekretesspolicy som skiljer sig från Mattels, kontrollera därför villkoren noggrant. All interaktion, korrespondens och andra affärskontakter du kan ha med annonsörer och tredje part du kontaktar på eller genom denna webbplats (inklusive via Länkade Platser) är uteslutande mellan dig och nämnda tredje part (inklusive, utan begränsning till, frågor angående innehållet i tredje parts reklam, betalning, leverans av varor, garantier, sekretess, datasäkerhet osv.). Mattel frånsäger sig allt ansvar i samband med detta.

 

14. Förfarande vid påstått intrång i upphovsrätt

Mattel kommer att vidtaga lämpliga åtgärder om information erhålles om påstått intrång i upphovsrätt i enlighet U.S. Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") (USA:s digitala upphovsrättslag för millenniet), enligt beskrivningen nedan. Om du innehar upphovsrätt till en produkt och anser att intrång har gjorts i dina immateriella rättigheter till denna produkt, genom att den ställts upp eller distribuerats olagligt via denna webbplats, sänd oss då ett skriftligt meddelande med följande information:

(i) en rubrik eller en ämnesrad med följande ordalydelse: "DMCA Copyright Infringement Notice";

(ii) en beskrivning av det upphovsrättsligt skyddade arbetet du påstår att man gjort' intrång i;

(iii) platsens URL och en beskrivning av var ifrågavarande material finns på denna webbplats;

(iv) din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress;

(v) ett uttalande av dig att du i god tro anser att det intrångsgörande materialet inte är auktoriserat av uppovsrättsinnehavaren, hans/hennes ombud eller lag;

(vi) ett edsvuret uttalande av dig att informationen i ditt meddelande är korrekt, och att du innehar upphovsrätt (eller, om du inte innehar upphovsrätten, måste ditt uttalande påvisa att du är auktoriserad att vidtaga åtgärder å upphovsrättsinnehavarens vägnar); och,

(vii) din elektroniska eller fysiska underskrift.

Mattel godtar endast DMCA-meddelande per post, e-post eller fax på nedanstående adresser:

Per post: Mattel Scandinavia A/S,
Ringager 4C, DK-2605 Brøndby.
Mattel Northern Europe A/S.,
Sinikalliontie 9, 02630 ESPOO,
Puh. 010 821 6600.

Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard
El Segundo, California 90245-5012
Attention: Vice President, Legal and Business Affairs

E-post: CopyrightInfringementNotice@Mattel.com

Fax: 310 252-2567. Mattel kan enligt eget gottfinnande underlåta att besvara DMCA-meddelanden som inte uppfyller alla ovanstående krav, och Mattel kan välja att avlägsna allt material som påstås göra intrång, och som Mattel får vetskap om genom meddelanden som inte uppfyller DMCA-kraven. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta Mattel per telefon på +1 310.252.2000.

 

15. Allmänna föreskrifter

 • Skadeslöshet
  • Du utfäster dig till att ersätta, försvara och hålla Mattel skadeslöst (vilket inkluderar Mattels närstående bolag och dotterbolag), inklusive dess företagsledning, anställda, agenter, affärspartners, licensgivare och licensinnehavare, för alla skador, skyldigheter, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) i fråga om alla anspråk, stämningar, processer, krav och rättegångsförfaranden som initieras mot någon av ovanstående parter, på grund av undersökning, försvar och uppgörelse avseende sådan talan, och som uppstår i samband med din användning av denna webbplats. Revisioner avseende denna webbplats och detta Användaravtal
  • Mattel kan enligt eget gottfinnande ändra varje aspekt av denna webbplats, inklusive bland annat allt Innehåll, alla aktiviteter tillgänglig på denna webbplats, och alla produkter och tjänster som erbjudes genom denna webbplats. Mattel kan även enligt eget gottfinnande revidera detta Användaravtal genom att uppdatera eller revidera detta dokument, varvid de reviderade villkoren blir giltiga på samma datum som detta dokument offentliggjorts. Fortsatt användning av denna webbplats efter giltighetsdatum för sådana ändringar bör tolkas som ditt godkännande av dessa ändringar.

 

 • Webbplatsens drift; produkt- och tjänsttillgänglighet
  • Mattel styr och driver denna webbplats från sitt huvudkontor i El Segundo, Kalifornien i Amerikas förenta stater, och Mattel gör ingen framställan om denna webbplats lämplighet för användning utanför USA. Om du använder denna webbplats från andra platser, är du ansvarig för att följa alla lokala lagar och förordningar. Även om Mattels produkter och tjänster är tillgängliga i många delar av världen, är det möjligt att denna webbplats endast beskriver de produkter och tjänster som är tillgängliga i USA (eller i delar därav) och inte är tillgängliga i hela världen.

 

 • Jurisdiktion, domstolsort och alternativ resolution vid tvistemål
  • Samtliga tvister eller anspråk hänförliga till innehållet på denna svenska webbplats, Innehållet eller detta Användaravtal regleras av svensk lag och skall avgöras av svensk domstol.

 

 • Avskiljning
  • Om någon del av detta Användaravtal anses vara olagligt, ogiltigt eller icke verkställbart av någon orsak, skall denna del av avtalet avskiljas från resten av Användaravtalet och inte påverka giltigheten eller verkställbarheten hos resten av detta Användaravtal.

 

Mattel, Inc. SEKRETESSPOLICY

© 2021 Mattel, Inc. Alla rättigheter förbehållna.