VEEBISAIDI KASUTUSTINGIMUSED

Jõustumiskuupäev: 14. veebruar 2013

Veebisaiti (vt määratlus allpool) pakub Mattel, Inc. koos oma tütarettevõtetega, nagu näiteks Fisher-Price, Inc. ja American Girl Brands, LLC (edaspidi ühiselt „Mattel”, „meie” jms). Käesolevad „Veebisaidi kasutustingimused” (ehk „käesolev kasutusleping”) kehtivad veebisaidi mis tahes kasutamisel teie poolt. „Veebisaidi” all peame silmas internetiaadressi, kus käesolev kasutusleping on avaldatud, ning kõiki funktsioone, rakendusi, materjale ning allalaadimisi, mida me haldame ja mis on selle saidi kaudu kättesaadavad või sellega seotud ja/või sisaldavad linke käesolevale kasutuslepingule.

KUI OLED ALAEALINE (s.o enamikus riikides alla 18-aastane), võib sinu tegevuse eest veebisaidil osaliselt või täielikult vastutada sinu vanem või eestkostja. Sel põhjusel ja ka sellepärast, et sinu vanemal või eestkostjal on kasulik sinu tegemistega kursis olla, sealhulgas teada, mis veebisaitidel sa käid, peaksid sa oma vanemale või eestkostjale ütlema, et kasutad käesolevat veebisaiti, sest käesolev kasutusleping ja veebisaidi kasutamine sinu poolt mõjutab nende seaduslikke õigusi ja kohustusi.

KUI SOOVITE KÄESOLEVAT VEEBISAITI KASUTADA, lugege käesolev kasutusleping tähelepanelikult läbi, sest see on teie ja Matteli vaheline kirjalik leping, mis mõjutab teie seaduslikke õigusi ja kohustusi.

 • Iga kord, kui te veebisaidile sisenete ja/või seda kasutate (peale käesoleva kasutuslepingu lugemise), nõustute täitma kõiki käesoleva kasutuslepingu tingimusi ja mis tahes lisatingimusi (vt allpool). Kui te kõigi käesoleva kasutuslepingu tingimustega ja lisatingimustega ei nõustu, ärge veebisaiti kasutage.
 • Veebisaidi pidamine tegelikkuses on selline, et ilma käesolevas kasutuslepingus sätestatud piiranguteta näiteks teie õiguste, meie vastutuse piirangute, kahjutasude ja vaidluste lahendamise osas, Mattel käesolevat veebisaiti teie jaoks ei peaks.

  Põhitingimuste kokkuvõte
 • On tähtis, et te loeksite läbi kogu käesoleva kasutuslepingu, kuid selle olulisemad tingimused on järgmised.
  • Käesolev kasutusleping kehtib iga kord, kui te meie veebisaiti kasutate. Teie suhtes kehtivad kõik käesoleva kasutuslepingu muudatused, mistõttu kontrollige sageli, kas seda on muudetud.
  • Te võite veebisaidi sisu kasutada ainult seoses oma lubatud tegevusega veebisaidil, mitte aga teistel veebisaitidel või väljaspool veebi (vt artikli 1 lõige C, artikli 2 lõige B ning artikli 3 lõiked A ja B). Te ei tohi veebisaiti kasutada ärilistel, poliitilistel vms kohatutel eesmärkidel (vt artikli 1 lõige C, artikli 2 lõige B ja artikli 3 lõige A).
  • Veebisaidi kasutamisel ei teki teile veebisaidi või sellega seotud virtuaalsete vms objektide suhtes mitte mingisuguseid intellektuaalomandi ega muid õigusi (vt artikli 1 lõiked B ja C ning artikkel 9).
  • Veebisaidi kasutamine teie poolt või teie suhtlemine Matteliga veebisaidi kaudu või sellega seoses tähendab seda, et te olete Matteliga konfidentsiaalses, usalduslikus vms erilises suhtes ainult veebisaidi suhtes kehtivate isikuandmete kaitse põhimõtetega ettenähtud juhtudel (vt artikli 2 lõike A punkt ii ja artikkel 7).
  • Paljude vaidluste puhul, mis võivad tekkida seoses veebisaidi kasutamisega teie poolt, on ette nähtud, et need lahendatakse vahekohtumenetluse teel, mis tähendab, et te loobute hagemisõigusest (vt artikkel 13).
  • Mattel pakub teile veebisaiti olemasoleval kujul ja ilma mis tahes garantiideta ning vastutab veebisaidi kasutamisel teie poolt vaid väga piiratud ulatuses (vt artiklid 14 ja 15). Veebisaidi kasutamisel teie poolt kehtivad mitmesugused muud piirangud ja eritingimused (vt artikli 13 lõige D ja artikkel 16).
 • Mõnikord kehtivad veebisaidi kasutamisel teie poolt või selle kaudu pakutava teenuse või toote suhtes korraga nii käesolev kasutusleping kui ka eraldi eeskirjad, juhendid või teenus- või müügilepingud, mis sisaldavad lisa- või eritingimusi (edaspidi "lisatingimused"). Kasutuslepingu sätete ja lisatingimuste vahelise vastuolu korral kehtivad lisatingimused, välja arvatud juhul, kui neis on sõnaselgelt sätestatud teisiti. Palun tutvuge ka veebisaidi isikuandmete kaitse põhimõtetega

Sisukord

 1. Veebisaidi sisu, omandiõigus, piiratud litsents ja kolmandate isikute õigused
 2. Kasutajasisu ja kogukondade reeglid
 3. Veebisaidi ja selle sisu kasutuspiirangud
 4. Klienditeenindus
 5. Autoriõiguste rikkumisest teatamine
 6. Muu intellektuaalomandi õiguste rikkumisest teatamine
 7. Soovimatute ideede ja materjalide keeld; konfidentsiaalse vms erisuhte puudumine Matteliga
 8. Kontode avamine ja sulgemine
 9. Veebisaidi kasutamine; tasud; registreerimine; kasutustellimused; virtuaalsed kaubad ja teenused; rahalise väärtuse ja omandi kaasosa puudumine; üleandmiskeeld
 10. Teie lingid veebisaidile
 11. Lingitud veebisaidid; reklaam; suhted kolmandate isikutega
 12. Mobiilseadmetel pakutavad teenused
 13. Vaidluste lahendamine
 14. Vastutuse välistamine
 15. Matteliga seotud isikute vastutuse piirangud
 16. Kohtutõkendite nõudmise jms õigustest loobumine
 17. Üldsätted


1. Veebisaidi sisu, omandiõigus, piiratud litsents ja kolmandate isikute õigused

A. Sisu. Veebisait sisaldab mitmesuguseid: i) Matteliga, selle litsentsiandjatega ja kolmandate isikutega ning nende toodete ja teenustega seotud mis tahes materjale, nagu näiteks kogu saidil sisalduv kujundus, teave, tekstid, andmed, failid, pildid, skriptid, disainilahendused, graafika, nuppikoonid, juhised, illustratsioonid, fotod, audioklipid, muusika, helid, videod, kommertstekstid, internetiaadressid, tehnilised vahendid, tarkvara, interaktiivsed funktsioonid, veebisaidi üldilme ning veebisaidi materjalide ja kõigi autoriõigustega kaitstud materjalide (sh lähte- ja objektkood) kogum, koosseis ja korraldus; ii) kaubamärke, logosid, kaubanduslikke nimetusi ning eri poolte, k.a Matteli äriidentiteedi tunnuseid (edaspidi ühiselt „kaubamärgid”); ja iii) muid intellektuaalomandi vorme (kõik eelnev edaspidi ühiselt „sisu”).

B. Omandiõigus. Veebisaidi (k.a kõik selle varasemad, praegused ja edaspidised versioonid) ja sisu omandi- või käsutusõigus kuulub Mattelile ja selle litsentsiandjatele ning teatavatele kolmandatele isikutele. Kogu veebisaidi kaudu kättesaadav sisu on Matteli või selle litsentsiandjate või teatavate kolmandate isikute omand, mis on maksimaalselt kaitstud USA ja rahvusvaheliste autoriõigust, kaubamärke, patente või muud intellektuaalomandit käsitlevate õigusnormidega. Mattelile kuulub veebisaidi sisu valimise, kogumise, koostamise, korraldamise ja täiendamise autoriõigus.

C. Piiratud litsents. Kui te täidate täpselt käesolevat kasutuslepingut ja lisatingimusi, annab Mattel teile piiratud, tühistatava, isikliku ja võõrandamatu lihtlitsentsi, mis lubab: i) veebisaidi sisust (välja arvatud lähte- ja objektkood oma toor- vms kujul, mis ei ole kuvatav asjakohase funktsiooniga standardveebilehitsejaga) üksnes isiklikuks, mitteäriliseks tarbeks personaalarvutisse, mobiiltelefoni vms mobiilseadmesse või internetiühendusega seadmesse (igaüks edaspidi „internetiseade”) alla laadida (ainult vahesalvestamiseks), seal kuvada, vaadata, kasutada, taasesitada ja/või selle kaudu välja printida ühe koopia, ning ii) kasutada teatavat sisu, mille me võime veebisaidil teie kasutajasisu piires teha aeg-ajalt kättesaadavaks ainult teile (vt määratlus artikli 2 lõike A punktis i; edaspidi „Matteli litsentsiga elemendid”) ainult selle veebisaidil kättesaadavaks tegemise ajal konkreetselt määratletud otstarvetel; selliste Matteli litsentsiga elementide omandiõigus jääb seejuures Mattelile ning selle litsentsiandjatele ja teatavatele kolmandatele isikutele. Eespool määratletud piiratud litsents i) ei anna teile omandi- või intellektuaalomandi õigust sisu ühelegi osale ja ii) Mattel võib selle oma äranägemisel mis tahes põhjusel ning ilma etteteatamiseta peatada või tühistada. Teatavatel lisatingimustel võime teile sisu ja/või Matteli litsentsiga elementide osas anda suurema kasutusõiguse.

D. Kolmandate isikute õigused. Veebisaidi kasutamisel peate austama Matteli ja kolmandate isikute intellektuaalomandi jms õigusi. Veebisaidi sisu loata kasutades võite rikkuda autoriõigusi, kaubamärke, isikuandmete kaitset, eraelu puutumatust, sideteenuseid käsitlevaid jms õigusnorme, mille eest võidakse teid võtta vastutusele, sealhulgas kriminaalvastutusele. Mattel austab kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi. Seda, kuidas toimida olukorras, kus teie teosed on teie autori- jms õigusi rikkudes veebisaidile postitatud või seal avaldatud, käsitleb artikkel 5.

 


2. Kasutajasisu ja kogukondade reeglid

A. Kasutajasisu

 1. i. Üldosa. Mattel võib nii praegu kui ka edaspidi pakkuda külastajatele võimalust veebisaidil või selle kaudu postitada, üles laadida, kuvada, avaldada, levitada, edastada või muul viisil kättesaadavaks teha (edaspidi ühiselt „esitada”) sõnumeid, teksti, illustratsioone, faile, kujutisi, graafikat, fotosid, kommentaare, helisid, muusikat, videoid, teavet, sisu, hinnanguid, arvustusi, andmeid, küsimusi, ettepanekuid, isikuliselt seostatavat teavet vms või materjale ja neis sisalduvaid ideid (ilma Matteli litsentsiga elementideta edaspidi ühiselt „kasutajasisu”). Mattel võib seda võimaldada foorumites, blogides, teatetahvlitel, suhtlusvõrgustikes, kogukondades, e-posti kaudu ja muude sidekanalites. Teile jäävad kõik seaduslikud õigused oma kasutajasisule, välja arvatud õigused ja load, mille käesoleva kasutuslepinguga loovutate.
 2. ii. Teie kasutajasisu mittekonfidentsiaalsus. Te nõustute sellega, et a) teie kasutajasisu käsitletakse sellisena, mis ei ole konfidentsiaalne ega teie omand, ja seda ei tagastata ning b) Mattelil ei ole ei teie ega ühegi kolmanda isiku ees teie kasutajasisu osas mitte mingisuguseid kohustusi, välja arvatud juhul, kui veebisaidil avaldatud isikuandmete kaitse põhimõtetes või lisatingimustes on sätestatud teisiti. Matteli nõudmisel peate esitama dokumendid, mis tõendavad neid õigusi ja seda, et järgite käesolevat kasutuslepingut ja lisatingimusi. Te mõistate, et internetis võib esineda turvalisuse rikkumisi, mis võib puudutada ka teie kasutajasisu, ning et te arvestate sellega enne mis tahes kasutajasisu esitamist.
 3. iii. Teie kasutajasisu kasutamise õigused. Kui teie kasutajasisu esitamist reguleerivates lisatingimustes (nagu näiteks võistluste ametlikud eeskirjad) teisiti sätestatud ei ole, annate käesolevaga Mattelile piiranguteta, rahvusvahelise, tühistamatu, tähtajatu ja tasuta lihtlitsentsi oma kasutajasisu või selle mis tahes osade (ja selle põhjal loodud teoste) kasutamiseks, kopeerimiseks, salvestamiseks, levitamiseks, paljundamiseks, avaldamiseks, müümiseks, edasimüümiseks, all-litsentsimiseks (mitmel tasandil), kuvamiseks, avalikult esitamiseks, edastamiseks, avaldamiseks, tõlkimiseks, selle põhjal teoste loomiseks ja selle kasutamiseks mis tahes muul moel, mis tahes eesmärgil ja mis tahes vormis, mis tahes praeguses või tulevikumeediumis, -tarkvaras, -valemis ning mis tahes praeguse või tulevikutehnika või -seadmetega, ning selle reklaamimiseks ja turustamiseks. Sedasi Mattelile antud õigused on näiteks: a) õigus kasutajasisu konfigureerida, hostida, indekseerida, vahemällu salvestada, arhiivida, talletada, digiteerida, pakkida, optimeerida, muuta, vormindada, redigeerida, kohandada, avaldada otsitavas vormingus, kõrvaldada ja seda muude materjalide kombineerida; ja b) õigus kasutada kasutajasisus sisalduvaid mis tahes ideid, kontseptsioone, oskusteavet, võtteid ja käike jms mis tahes otstarbel, sealhulgas toodete ja/või teenuste arendamine, tootmine ja turustamine. Et täiendavalt kinnitada õigusi ja litsentsi, mille annate Mattelile oma kasutajasisu kohta, annate Mattelile kohustuste ja piiranguteta, tähtajatu ja tühistamatu õiguse tasuta kasutada teie nime, tegelaskujusid jms seoses mis tahes kasutajasisuga. Käesolevaga loobute oma kasutajasisuga seotud mis tahes moraalsetest õigustest (sh õigus autorlusele ja oma teoste kontrollimisele), isegi kui seda on teile vastuvõetamatul viisil muudetud, välja arvatud juhul, kui see on seadusega keelatud. Mis tahes loovutamatute õiguste kohta annate tühistamatu lubaduse kasutada neid üksnes viisil, mis ei ole vastuolus mis tahes antud õiguste kasutamisega. Te mõistate, et te ei saa käesoleva artikli lõike A punkti iii kohaselt antud õiguste eest mitte mingisuguseid tasusid vms summasid.
 4. iv. Matteli ainuõigus kogu kasutajasisu haldamisele. Mattelil on õigus, kuid mitte kohustus teie kasutajasisu läbi vaadata, jälgida, kuvada, postitada, säilitada, hoida, vastu võtta või muul moel kasutada ning seda omal äranägemisel kustutada, teisaldada, ümber vormindada, kõrvaldada, postitamata jätta või muul viisil kasutada ilma sellest ette teatamata ja ilma, et sellega kaasneks mis tahes kohustusi teie või mis tahes kolmandate isikute ees. Mattel jätab endale õiguse käsitleda veebisaidil olevat kasutajasisu kui sisu, mis on seal kasutajate korraldusel ja mida Mattel ei saa kontrollida, välja arvatud blokeerida või kõrvaldada Mattelile teatavaks saavat sisu, mis on solvav, sündsusetu, alatu, kõlvatu, räpane, vägivaldne, ahistav, ähvardav, kuritahtlik, ebaseaduslik või muul moel Mattelile vastuvõetamatu, või jõustada kolmandate isikute õigusi või reeglites (vt artikli 2 punkt B) määratletud sisupiiranguid, kui talle teatatakse nende rikkumisest. Meil ei ole aga kohustust teie või teiste kasutajasisu veebisaidil mitte mingisuguse aja jooksul säilitada ja teil ei ole õigust oma kasutajasisu pärast esitamist veebisaidil avada, arhiveerida, hallata või muul viisil kasutada.
 5. v. Teie kasutajasisuga seotud garantiid. Iga kord kasutajasisu esitades garanteerite, et olete oma riigi seaduste kohaselt täisealine või kasutajasisus esineva või selle loomises osalenud alaealise vanem või eestkostja või et teil on kõik vajalikud vanema või eestkostja nõusolekud ning asjaomase kasutajasisu osas, et a) te olete kasutajasisu autori- vms intellektuaalomandi õiguste ainuomanik või teil on seaduslik õigus seda esitada ja loovutada Mattelile käesoleva kasutuslepingu ja mis tahes lisatingimustega ette nähtud õigused, ilma et Mattel oleks seejuures kohustatud küsima luba mis tahes kolmandalt isikult ning ilma et sellega kaasneks Mattelile mis tahes kohustusi või vastutust; b) kasutajasisu on täpne; d) kasutajasisu kasutamine Matteli poolt käesoleva kasutuslepingu alusel ei riku praegu ega edaspidi kolmandate isikute mis tahes intellektuaalomandi vms õigusi; ja e) kasutajasisu ei ole vastuolus käesoleva kasutuslepinguga (sh reeglid) või mis tahes lisatingimustega ega tekita kellelegi kahju.
 6. vi. Jõustamine. Mattelil ei ole mitte mingisugust kohustust jälgida või jõustada teie intellektuaalomandi õigusi teie kasutajasisule, kuid te annate meile õiguse kaitsta ja jõustada meie õigusi teie kasutajasisule, sealhulgas õiguse algatada teie nimel kohtumenetlusi (Matteli kulul, millega te käesolevaga nõustute määrama Matteli oma tegelikuks esindajaks koos delegeerimis- ja edasivolitamisõigusega).

B. Kogukondade reeglid. Järgmised kogukondade reeglid (edaspidi "reeglid") selgitavad teile kui veebisaidi kasutajale, kuidas peavad käituma veebisaidi kogukondade (edaspidi "kogukonnad") liikmed.

 1. i. Reeglite sisu. Kogukondades osalemise suhtes kehtivad käesoleva kasutuslepingu kõik sätted ja järgmised reeglid:
  • Teie kasutajasisu. Ärge kasutage ega esitage enda omana teiste kasutajasisu, sealhulgas mis tahes sisu, mille olete leidnud mujalt internetist. Nii näiteks ei tohi teie kasutajasisu sisaldada kolmandatele isikutele kuuluvaid nähtavaid logosid, fraase või kaubamärke. Kui teie kasutajasisu loomisel osaleb veel keegi või kellelgi veel on selle suhtes õigusi või kui keegi esineb selles, peab teil lisaks olema asjaomaste isikute luba esitada seda kasutajasisu Mattelile. (Näiteks kui keegi on teinud pildi teist ja teie sõbrast ja te esitate selle foto Mattelile oma kasutajasisuna, peate selleks eelnevalt hankima nii oma sõbra kui ka pildistaja loa.)
  • Fotod. Lubatud on ainult fotod, videod jms ainult teist ning teie perest ja sõpradest. Veebisaidil tohib esitada fotosid, linke integreeritud videotele või muid pilte päris inimestest ainult juhul, kui need on teist või teist ja teile tuttavast inimesest ning see lubab teil neid esitada. Kui fotol, videos või pildil esineb alaealine, peate lisaks olema selle vanem või eestkostja või teil peab olema vanema või eestkostja eelnev luba.
  • Käituge viisakalt. Kohelge teiste arvamusi ja kommentaare lugupidamisega, et saaksime ka edaspidi luua kõigile meeldivaid kogukondi. Kui teil on tunne, et teie kasutajasisu võib kellegi jaoks olla solvav või piinlik, siis tõenäoliselt nii see ongi; sellisel kasutajasisul veebisaidil kohta ei ole. Ropendamine, ahistamine, jälitamine, solvangud, keelepeks jms on keelatud. Teie kasutajasisu ei tohi mitte kellegi jaoks olla ähvardav, solvav või kahjustav ega sisaldada negatiivseid kommentaare rassi, päritolu, soo, seksuaalse sättumuse või füüsilise puude kohta. Teie kasutajasisu ei tohi olla teotav, laimav, siivutu, pornograafiline või erootiline.
  • Ärilistel või poliitilistel eesmärkidel kasutamise keeld. Teie kasutajasisu ei tohi reklaamida või propageerida ühtegi toodet, teenust või muud äritegevust ega ühtegi poliitikut, avalikku teenistujat või seadust. Kui Mattel on põhjendatult arvamusel, et teie kasutajasisu on käesoleva punktiga vastuolus, on meil õigus võtta omal äranägemisel mis tahes meie arvates sobivaid õigusmeetmeid.
  • Keelatud kasutuseesmärgid. Teie kasutajasisu ei tohi edendada seadusevastast, ebaseaduslikku vms tegevust. Kui Mattel on põhjendatult arvamusel, et teie kasutajasisu on käesoleva punktiga vastuolus, on meil õigus võtta omal äranägemisel mis tahes meie arvates sobivaid õigusmeetmeid.
  • Olge aus ja ärge moonutage oma isikut või kasutajasisu. Ärge kehastage teisi isikuid, kasutajaid või ettevõtteid ja ärge esitage kasutajasisu, mis teie arvates võib olla vale, petlik, ebatäpne või eksitav või mis moonutab teid või teie seotust mõne isiku või ettevõttega.
  • Avalikkus. Loodame, et te kasutate kogukondi selleks, et vahetada teistega teavet, sisu ja mõtteid. Pidage aga meeles, et kogukonnad on avalikud ja kasutajasisu, mille te seal esitate, on kättesaadav ja nähtav teistele kasutajatele. Ärge avaldage kogukondades teavet oma isiku kohta (nt ees- ja perekonnanimi koos, parool, telefoninumber, aadress, krediitkaardi number, meditsiiniline teave, e-posti aadress vms isikuliselt seostatav teave või kontaktandmed) ja olge sellist teavet teistele avaldades ettevaatlik.
  • Ärge jagage teiste inimeste isiklikku teavet. Teie kasutajasisu ei tohi sisaldada kellegi teise aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, isikukoodi, krediitkaardi numbrit, meditsiinilist teavet, finantsteavet vms, mille abil saab asjaomast isikut jälgida, temaga ühendust võtta või teda kehastada, välja arvatud juhul, kui seda nõuab Mattel, ja ainult selle poolt ette nähtud kujul.
  • Veebisaidi ja teiste arvutite või muude internetiseadmete rikkumise keeld. Teie kasutajasisu ei tohi sisaldada viirusi, troojalasi, nuhkvara vms pahavara, mis võib rikkuda veebisaiti või mis tahes arvutit või internetiseadet.
  • Me jätame endale õiguse nõuda mis tahes ajal meile vastuvõetaval kujul tõendit selle kohta, et teil on olemas eespool osutatud õigused ja load. Kui te sellist tõendit ei esita, võib see endaga kaasa tuua muu hulgas asjaomase kasutajasisu kõrvaldamise veebisaidilt.
 2. ii. Suhtlemine teiste kasutajatega; vaidlused. Oma suhtlemisel teiste kasutajatega nii veebisaidil kui ka väljaspool seda vastutate ainult teie. Me ei vastuta mitte ühegi kasutaja käitumise või sisu eest. Meil on õigus, kuid mitte kohustus jälgida teie vaidlusi teiste kasutajatega ja neisse sekkuda. Teistega suheldes (näiteks isiklikku või muud teavet jagades) ja mis tahes muus võrgutegevuses kasutage tervet mõistust ning oma parimaid teadmisi.


3. Veebisaidi ja selle sisu kasutuspiirangud

A. Veebisaidi kasutuspiirangud. Te lubate, et: a) te ei kasuta veebisaiti ärilistel ega poliitilistel eesmärkidel (sh reklaamiks, raha palumiseks, tootehindade kogumiseks ja toodete müümiseks); b) te ei kasuta Matteli kaubamärki sisaldavaid metamärgendeid ega muid „peittekste”; c) te ei kahjusta ega püüa kahjustada veebisaidi kaudu või sellega seoses teisi füüsilisi või juriidilisi isikuid ega tee mitte midagi ebaseaduslikku, solvavat, sündsusetut, alatut, kõlvatut, räpast, vägivalda õhutavat, ähvardavat, ahistavat või teotavat või mis rikub kolmandate isikute õigusi või mis on muul viisil Mattelile vastuvõetamatu; d) te ei taasta, kopeeri ega teisenda ühtegi veebisaidi lähte- või objektkoodi ega tarkvara või muid veebisaidi mis tahes osa kaudu kättesaadavaid tooteid, teenuseid või protsesse; e) te ei takista kasutajate juurdepääsu veebisaidile või veebisaidi häireteta tööd ega kahjusta veebisaiti, Matteli või teisi veebisaidi kasutajaid; f) te ei häiri ega nurja veebisaidi turbe- ja muid funktsioone, mis kitsendavad või piiravad veebisaidi, selle sisu või kasutajasisu kasutamist või kättesaadavust; ning g) te ei riku muul viisil käesolevat kasutuslepingut ega selle lisatingimusi.

B. Veebisaidi sisu kasutuspiirangud. Te lubate, et kui te kasutate veebisaidi sisu (välja arvatud teie kasutajasisu, mis ei sisalda Matteli litsentsiga funktsioone): a) te ei jälgi, kogu, kopeeri ega levita seda (välja arvatud seoses tavalise otsingumootori või -toimingu või tavalise veebilehitseja kasutamisega) robotitega, nuhkvaraga, mootoritega jms automaattarkvara ja -seadmetega või käsitsi; b) te ei kaaderda seda ega kasuta selle kaaderdamiseks muid asjakohaseid võtteid (sh mis tahes pildid, tekstid, lehekujundused); c) te jätate samaks kõik veebisaidi sisus sisalduvad kaubamärke, autoriõigusi ja muid intellektuaalomandit käsitlevad teated; d) te ei kasuta veebisaidi sisu viisil, mis viitab teie ebaseaduslikule seotusele meie või meie litsentsiandjate toodete, teenuste või kaubamärkidega; e) te ei muuda veebisaidi sisu (välja arvatud Matteli litsentsiga funktsioonide puhul lubatud ulatuses); f) te ei muuda, paljunda, arhiveeri, müü, rendi, üüri ega vaheta veebisaidi sisu, loo selle põhjal teoseid, avalda sellest püsi- või elektroonilisi koopiaid, esita avalikult, pane välja, levita, jaga, taasedasta, jaga kolmandatele isikutele ega levita kolmandate isikute veebisaitidel ega kasuta seda ühelgi muul viisil kui on sõnaselgelt lubatud käesoleva kasutuslepinguga või mis tahes lisatingimustega või Matteli esindaja eelneval kirjalikul nõusolekul või mõne litsentsiandja sisu puhul selle kirjalikul nõusolekul; g) te ei sisesta veebisaidi sisusse ühtegi koodi ega toodet, mis rikub mis tahes kasutamismugavust.

C. Veebisaidi ja sisu kättesaadavus. Mattel võib igal ajal mis tahes põhjusel, omal äranägemisel ning ilma etteteatamiseta või kaasneva vastutuseta (välja arvatud artikliga 9 ja mis tahes lisatingimustega ette nähtud juhtudel) viivitamata peatada või lõpetada veebisaidi ja selle sisu (ja nende mis tahes elementide ja funktsioonide) kättesaadavuse.

D. Muud veebisaidi ja sisuga seotud õigused. Käesolev kasutusleping ja mis tahes lisatingimused sisaldavad ainult piiratud loetelu õigustest, mis on seotud veebisaidi sisuga ning selle kasutamise ja kättsaadavusega. Mitte ühtegi õigust ega litsentsi ei tohi tõlgendada mitte ühegi muu õigusteooria või tava kohaselt, mitte ühegi muu mõttega ega mitte ühelgi muul viisil. Kõik sõnaselgelt määratlemata õigused jäävad Mattelile, selle litsentsiandjatele ja muudele kolmandatele isikutele. Veebisaidi ja sisu loata kasutamine on mis tahes otsatarbel keelatud.

 


4. Klienditeenindus

A. Mattel ei vasta tarbijakirjadele jms, mis laekuvad artiklis 5 osutatud aadressidele. Kui teil on meie toodete ja teenustega seoses küsimusi meie klienditeenindusele, kasutage nende jaoks meie veebisaidi järgmisi aadresse:

B. Matteli ja Fisher-Price’i kaubamärkide puhul http://service.mattel.com/us/

C. Fisher-Price’i veebipood: https://service.mattel.com/us/intl.aspx#countryCode=EE

D. American Girli kaubamärkide puhul: https://www.americangirl.com/webapp/wcs/stores/servlet/MattelAGContactUsContentView?catalogId=10601&langId=-1&storeId=10651

 


5. Autoriõiguste rikkumisest teatamine

A. Autoriõiguste rikkumise teade. Mattel vastab nõuetekohaselt teadetele autoriõiguste väidetava rikkumise kohta, mis on esitatud kooskõlas USA aastatuhande digiautorikaitse seadusega (Digital Millennium Copyright Act, edaspidi „DMCA”). Kui te leiate, et mõni teos, mille autoriõigus kuulub teile või mille omanikku te esindate, on veebisaidile postitatud seadusevastaselt või seda on veebisaidi kaudu seadusevastaselt levitatud, mis rikub teie või autoriõiguse omaniku õigusi, võite meile selle kohta saata kirjaliku teate, mis sisaldab järgmist:

 • i. pealkirja või teemana „DMCA Copyright Infringement Notice” („Autoriõiguse rikkumise teade”);
 • ii. teose kirjeldus, mille autoriõigusi on teie arvates rikutud, või mitme teose korral nende ammendav nimekiri;
 • iii. kirjeldus selle kohta, kust võib üles leida väidetavalt teie autoriõigusi rikkuva või rikutud autoriõigustega materjali (lisada asjaomase veebisaidi aadress);
 • iv. teie täisnimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • v. märkus selle kohta, et te olete heausksel arvamusel, et asjaomase materjali selline kasutamine ei toimu autoriõiguse omaniku või selle esindaja loal või kooskõlas seadusega;
 • vi. kinnitus selle kohta, et kogu teates esitatud teave on õige ja et asjaomane autoriõigus kuulub teile (või, kui autoriõigus ei kuulu teile, siis kinnitus selle kohta, et te olete väidetavalt rikutud ainuõiguse omaniku volitatud esindaja); ja
 • vii. kui saadate teate paberil, allkirjastage see enne ärasaatmist; e-kirjana saates (mis on eelistatav paberil ja e-kirja manuses saatmisele) lisage oma nime lõppu „//s//”, mis loetakse teie e-allkirjaks.
  • Mattel vastab ainult sellistele autoriõiguste rikkumise teadetele, mis on saadetud järgmisele postiaadressile, e-posti aadressile või faksinumbrile:


     Postiaadress:            Mattel, Inc.            333 Continental Boulevard            El Segundo, California 90245-5012            Attention: Vice President, Intellectual Property     E-posti aadress: InfringementNotice@Mattel.com

     Faks:

            310.252.2567

 • Autoriõiguste rikkumise tuvastamine on sageli keeruline. Mattel võib jätta vastamata sellistele autoriõiguste rikkumise teadetele, mis ei vasta olulises osas eespool määratletud nõuetele, või kõrvaldada selliste teadete põhjal veebisaidilt väidetavalt autoriõigusi rikkuva materjali.
 • Pidage meeles, et DMCA kohaselt on autoriõiguste rikkumise kohta teadlik valetamine karistatav.
 • Me võime teie teates sisalduva teabe edasi saata isikule, kes on väidetavalt autoriõigusi rikkuva teose veebisaidile lisanud. DMCA kohaselt on sellel isikul õigus esitada vastulause.
 • Ilma, et see piiraks Matteli teisi õigusi, võib Mattel igal autoriõigusi korduvalt rikkuval kasutajal keelata juurdepääsu veebisaidile või teistele Mattelile kuuluvatele või tema hallatavatele veebisaitidele.
 • Autoriõiguste rikkumise teate vastulause (ingl DMCA Counter-Notification). Kui juurdepääs teie teosele veebisaidil on autoriõiguste rikkumise teate põhjal lõpetatud või teie teos on sealt muul alusel ekslikult kõrvaldatud, võite DMCA kohaselt saata eespool nimetatud aadressile vastulause. Vastulause peaks sisaldama järgmist:
  • . pealkirja või teemana „DMCA Counter-Notification” („Autoriõiguste rikkumise teate vastulause”);
  • i. veebisaidilt kõrvaldatud või keelatud juurdepääsuga materjali kirjeldus ja veebisaidi aadress, kus see enne kõrvaldamist või juurdepääsu keelamist asus;
  • ii. kinnitus selle kohta, et te olete heausksel arvamusel, et asjaomane materjal on kõrvaldatud või selle juurdepääs on keelatud ekslikult;
  • iii. teie täisnimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja kasutajanimi;
  • iv. nõusolek sellega, et teie nõudeid menetleb teie elukohajärgne USA föderaalne ringkonnakohus (Federal District Court) või, kui te ei ela USAs, USA District Court for the Central District of California, ning märkus selle kohta, et olete kätte saanud meile autoriõiguste rikkumise teate saatnud isiku või selle esindaja kaebuse; ja
  • v. kui saadate teate paberil, allkirjastage see enne ärasaatmist; e-kirjana saates (mis on eelistatav paberil ja e-kirja manuses saatmisele) lisage oma nime lõppu „//s//”, mis loetakse teie e-allkirjaks.
 • Pidage meeles, et DMCA kohaselt on materjalide kõrvaldamise või nende juurdepääsu keelamise teadlik valetamine karistatav.
 • Vastulause laekumise korral võib Mattel kõrvaldatud või keelatud juurdepääsuga materjali 10–14 tööpäeva jooksul taastada. Mattel ei tee seda siiski juhul, kui enne seda laekub eespool osutatud aadressile teade, et autoriõiguste rikkumise teate saatnud isik on algatanud kohtumenetluse väidetavalt autoriõigusi rikkuvad materjalid veebisaidile lisanud isikule tõkendi seadmiseks. Lisaks peate teadma, et me võime teie vastulause autoriõiguste rikkumise teate saatnud isikule edasi saata.

 


6. Muu intellektuaalomandi õiguste rikkumisest teatamine

• Kui te leiate, et teie intellektuaalomandit on seadusevastaselt veebisaidile postitatud või et seda on veebisaidi kaudu seadusevastaselt levitatud ja et sellega on rikutud teie intellektuaalomandi õigusi (v.a autoriõigused), võite saata artiklis 5 nimetatud aadressidele teate, mis sisaldab järgmist:

 • a. pealkirja või teemana „Intellectual Property Infringement Notice” („Intellektuaalomandi õiguste rikkumise teade”);
 • b. rikutud õigustega intellektuaalomandi kirjeldus;
 • c. kirjeldus selle kohta, kust võib üles leida väidetavalt teie õigusi rikkuva või rikutud õigustega materjali (lisada asjaomase veebisaidi aadress);
 • d. teie täisnimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • e. märkus selle kohta, et te olete heausksel arvamusel, et asjaomase materjali selline kasutamine ei toimu intellektuaalomandi õiguse omaniku või selle esindaja loal või kooskõlas seadusega;
 • f. kinnitus selle kohta, et kogu teates esitatud teave on õige ja et asjaomane intellektuaalomandi õigus kuulub teile (või, kui see õigus ei kuulu teile, siis kinnitus selle kohta, et te olete väidetavalt rikutud intellektuaalomandi õiguse omaniku volitatud esindaja); ja
 • g. kui saadate teate paberil, allkirjastage see enne ärasaatmist; e-kirjana saates (mis on eelistatav paberil ja e-kirja manuses saatmisele) lisage oma nime lõppu „//s//”, mis loetakse teie e-allkirjaks.

• Me kohtleme selliseid teateid omal äranägemisel. Kui rikkumisteates väidetava rikkumisega seotud kasutaja ei anna Mattelile rikkumisväidete kohta rahuldavat seletust, võib Mattel tema kasutajaõigused peatada või tühistada. Me võime teie rikkumisteates sisalduva teabe väidetavalt intellektuaalomandi õigusi rikkuva materjali veebisaidile lisanud isikule edasi saata.

 


7. Soovimatute ideede ja materjalide keeld; konfidentsiaalse vms erisuhte puudumine Matteliga

 1. • Mattel on maailma suurim mänguasjafirma, kus töötab palju disainereid, kes mõtlevad välja uusi tooteid, ning kes on ärisuhetes elukutseliste leiutajatega, kellelt tellitakse ja saadakse aastas tuhandeid tooteideid.
 2. • Seepärast pidage Matteliga suheldes meeles, et Mattel ei võta vastu ega vaata läbi soovimatuid ideid ega materjale uue toodete või teenuste loomiseks või olemasolevate täiustamiseks, nagu näiteks ideed, kontseptsioonid, leiutised või mänguasjade, mängude, videomängude, raamatute, käsikirjade, stsenaariumide, kinofilmide, telesaadete, teatrietenduste, muusikateoste või veebiseriaalide kavandid (edaspidi ühiselt „soovimatud ideed ja materjalid”). See tähendab, et ärge saatke Mattelile mis tahes kujul (isegi mitte oma kasutajasisu sees, mida me võime paluda) mitte mingisuguseid soovimatuid ideid ega materjale. Kõik veebisaidi kaudu esitatud soovimatud ideed ja materjalid loetakse kasutajasisuks, mille õigused kuuluvad vastavalt eespool sätestatule Mattelile.
 3. • Teil on Matteliga konfidentsiaalne, usaldus- vms erisuhe ainult veebisaidi isikuandmete kaitse põhimõtetega või lisatingimustega ette nähtud juhtudel ning teie soovimatud ideed ja materjalid ning kõik muu teie poolt esitatu (nagu näiteks küsimused, kommentaarid ja vastused, kirjad, postitused jms) loetakse kasutajasisuks, mis ei ole konfidentsiaalne ega teie omand, isegi kui te olete sellele lisanud vastavasisulise märke. Mattelil ei ole seoses sellega, kas ta on või ei ole kõik eespool nimetatud kätte saanud, mitte mingisugust kohustust ega vastutust. Seega suhtub Mattel teie esitatud soovimatutesse ideedesse või materjalidesse täpselt samamoodi kui üldsus.
 4. • Mattel on seisukohal, et palju talle laekuvaid ideid, sealhulgas elukutseliste leiutajate omad, on juba avalikud või identsed või väga sarnased toodetega, mida meie oma töötajad on loonud või loovad või ei ole väga paljudel muudel põhjustel ei uudsed ega unikaalsed. Nii et kui te saadate meile soovimatuid ideid ja materjale vaatamata sellele, et me oleme palunud teil seda mitte teha, on need tõenäoliselt identsed või väga sarnased ideede, kontseptsioonide ja materjalidega, mille meie oma töötajad on juba loonud või mille keegi teine on meile juba esitanud. Samamoodi võime ka ise ilma mis tahes seoseta teie soovimatute ideede ja materjalidega tulevikus luua või teistelt saada ideid, kontseptsioone ja materjale, mis on identsed või väga sarnased teie soovimatute ideede ja materjalidega.
 5. • See, et Mattel on teie soovimatud ideed ja materjalid kätte saanud, ei tähenda, et ta peab neid uudseks, tähtsaks või algupäraseks, ega piira tema õigust vaidlustada praegu ja edaspidi nendega seotud intellektuaalomandi õigusi.

 


8. Kontode avamine ja sulgemine

 1. • Teatavaid (või võib-olla kõiki) veebisaidi funktsioone saate kasutada ainult juhul, kui olete registreerunud veebisaidi (või mõne selle osa) kasutajaks. Teie vanusest sõltuvalt võib selleks vajalik olla vanema nõusolek. Seda, kuidas veebisaidi kasutajaks registreerumisel koheldakse isikuandmeid, reguleerivad veebisaidi isikuandmete kaitse põhimõtetega. Selliste andmete esitamine on täiesti vabatahtlik, kuid nende esitamata jätmisel ei pruugi te saada juurdepääsu teatavatele sisuelementidele või kogukondadele või kasutada teatavaid funktsioone.

 2. • Kui te registreerute funktsiooni kasutajaks, mille kasutamiseks on vaja parooli ja kasutajanime, siis valite parooli registreerumisel (või me saadame teile e-kirjaga automaatselt loodud ajutise salasõna) ning lubate, et:
  • a. te ei kasuta kasutajanime (või e-posti aadressi), mis kuulub kellelegi teisele, mida kasutab keegi teine või mis rikub mis tahes füüsilise või juriidilise isiku intellektuaalomandi õigusi või muid õigusi või on solvav. Me võime mis tahes parooli, kasutajanime või e-posti aadressi omal äranägemisel tagasi lükata.
  • b. Registreerumisel peate enda kohta esitama täpsed, ajakohased ja täielikud andmed, mida te peate senikaua, kui te kasutate funktsiooni, mille kasutajaks te registreerusite, vastava võimaluse olemasolu korral pidevalt täpsustama ja ajakohastama.
  • c. Tegevuse eest, mis toimub teie konto, parooli ja kasutajanime all, vastutate ainult teie sõltumata sellest, kas see toimub teie loal või mitte (välja arvatud juhul, kui keegi pääseb meie süsteemi ilma teie autentimisandmete ja paroolita).
  • d. Teie parooli salajasuse eest vastutate ainult teie, nagu ka selle eest, et peale teie ei saaks keegi kasutada teie internetiseadet, kust on teie nime, kasutajanime ja parooliga võimalik juurde pääseda veebisaidi parooliga kaitstud aladele. Kui teie kontot, parooli või kasutajanime on kasutatud teie loata, peate sellest meile kohe teatama (vt artikkel 4). Te ei tohi oma kontot ega sellega seotud õigusi müüa, võõrandada ega loovutada.

 3. • Me ei vastuta kahju eest, mis on teile või mis tahes kolmandatele isikutele tekkinud sellepärast, et te ei ole eespool kirjeldatud kohustusi täitnud.
 4. • Kui teie esitatud andmed on valed, ebatäpsed, aegunud, ebatäielikud või vastuolus käesoleva kasutuslepinguga, mis tahes lisatingimustega, seadustega või õigusnormidega või meil on piisavalt alust seda kahtlustada, võime teie konto peatada või kustutada. Lisaks jätame endale üldisema ja laiema õiguse teie konto peatada või kustutada või keelata teile muul moel juurdepääs sellega seotud võimalustele – ja seda kõike ainult meie enda äranägemisel, mis tahes põhjusel, ilma etteteatamiseta ja ilma, et sellega kaasneks meile mingisuguseid kohustusi (välja arvatud juhul, kui artiklis 9 või mis tahes lisatingimustes on ette nähtud teisiti).

 


9. Veebisaidi kasutamine; tasud; registreerimine; kasutustellimused; virtuaalsed kaubad ja teenused; rahalise väärtuse ja omandi kaasosa puudumine; üleandmiskeeld

A. Õigus nõuda tasu või registreerumist; internetiseadmed ja seonduvad tasud. Mattel jätab endale õiguse mõistliku etteteatamise korral: i) küsida tasu kogu veebisaidi või mõne selle osa kasutamise eest, küsida tasu kogu veebisaidi või mõne selle osa eriteenuste või -sisu kasutamise eest või nõuda kogu veebisaidi või mõne selle osa kasutamiseks tellimist või registreerumist (edaspidi „kasutustellimused”); ii) muuta kogu veebisaidi või mõne selle osa kasutustingimusi ning iii) omal äranägemisel vastavalt mis tahes seaduslikele nõuetele (nt geograafilised või demograafilised piirangud) piirata juurdepääsu kogu veebisaidile või mõnele selle osale. Veebisaidi kasutamiseks vajalike interneti- ja muude seadmete ning tarkvara hankimise ja hoolduse ning kõigi interneti-, mobiilside- jms teenuste eest vastutate teie ja ainult omal kulul.

B. Kasutustellimused; virtuaalsed kaubad ja teenused

 1. i. Kasutustellimuste tasude muutmise õigus. Mattel võib kasutustellimuste tasusid omal äranägemisel, ilma etteteatamiseta ja ilma, et talle kaasneks sellega mingeid kohustusi, muuta, sealhulgas hakata neid pakkuma tasuta. Juhul kui Mattel sulgeb kogu veebisaidi või mõne selle osa või mõne kasutustellimusega seotud sisu või funktsioonid või muudab neid nii, et selle tõttu väheneb oluliselt kasutustellimuse väärtus, pakub Mattel teile omal äranägemisel ühte järgmistest (välja arvatud juhul, kui mis tahes lisatingimustega on ette nähtud teisiti): a) maksta teile tagasi teie kasutustellimuse tasu summas, mis vastab funktsiooni muutmisele või veebisaidi või selle osa sulgemisele (proportsionaalne hüvitis) või b) anda teile edaspidiseks kasutamiseks veebikrediiti summas, mis vastab funktsiooni muutmisele või veebisaidi või selle osa sulgemisele. Proportsionaalse hüvitise või veebikrediidi summa määrab Mattel heauskselt ja vastavalt oma parimatele äriteadmistele ning see on lõplik. Proportsionaalne hüvitis ja veebikrediit on ainsad Matteli-poolsed heastamisvahendid veebisaidi sulgemisel või sellega seotud kasutustellimuste väärtuse olulisel vähenemisel veebisaidi muutmise tõttu.
 2. ii. Virtuaalsete kaupade ja teenuste tasude muutmise õigus; ostetud virtuaalraha esmajärjekorras lunastamise õigus. Mattel võib pakkuda teile võimalust osta või kasutada virtuaalraha, -punkte, -esemeid või -teenuseid (edaspidi „virtuaalsed kaubad ja teenused”). Mattel võib omal äranägemisel muuta virtuaalsete kaupade ja teenuste tasusid või hakata neid pakkuma tasuta, mille tõttu võib muutuda ka nende kaupade ja teenuste kättesaadavus, väärtus, tulusus või funktsionaalsus. Teie päris raha eest ostetud ja teie kontole kantud virtuaalpunkte, -krediiti või -raha (edaspidi „virtuaalraha”) võib lunastada enne muul viisil omandatud (s.o mängudes teenitud) virtuaalraha, sõltumata sellest, millal see omandati.

  1.a. Kui teil on vastav kasutustellimus. Kui teil on vastav kasutustellimus, saate oma virtuaalseid kaupu ja teenuseid lunastada kasutustellimuse kehtivusajal, välja arvatud juhul, kui veebisaiti või teie kontot või kasutustellimust on vastavalt artiklitele 8 ja 9 varem muudetud või see on enne seda suletud.

  2.b. Kui teil ei ole vastavat kasutustellimust. Kui teil ei ole vastavat kasutustellimust, soovitame teil oma virtuaalsed kaubad ja teenused võimalikult kiiresti ära kasutada, sest Mattel ei garanteeri, et see on võimalik ka edaspidi. Selliseid virtuaalseid kaupu ja teenuseid ei ole võimalik kasutada siis, kui Mattel veebisaidi või teie konto kooskõlas artiklitega 8 ja 9 sulgeb; seejuures ei ole Mattel kohustatud teie mis tahes ärakasutamata jäänud virtuaalseid kaupu või teenuseid hüvitama.

 3. iii. Kasutustellimuste ning virtuaalsete kaupade ja teenuste muutmine ja lõpetamine. Kui Mattel muudab mis tahes kasutustellimust või virtuaalset kaupa või teenust või peatab või lõpetab selle, jääte sellest ilma, välja arvatud juhul, kui mis tahes lisatingimustega (näiteks võimalikud reeglid kasutustellimuste hüvitamise kohta) või artikli 9 lõike B punktiga i on ette nähtud teisiti. Kui artikli 9 lõike B punktiga i või mis tahes lisatingimustega või kehtivate õigusnormidega ei ole ette nähtud teisiti, ei ole Mattel samamoodi kohustatud teie kasutustellimust ning virtuaalseid kaupu ja teenuseid taastama ega asendama ega pakkuma teile krediiti või hüvitist jms järgmistel juhtudel: a) Mattel muudab kasutustellimusi või virtuaalseid kaupu ja teenuseid või peatab või lõpetab need või b) kasutajad kannavad veebisaidi veal või mis tahes muul põhjusel kahju. Vastavalt eespool artiklis 8 osutatud õigusele kontosid sulgeda jätab Mattel endale ka õiguse lõpetada kasutustellimusi ning virtuaalseid kaupu ja teenuseid omal äranägemisel, ilma etteteatamiseta ja ilma, et talle kaasneks sellega mingeid kohustusi. Sellistel juhtudel ei ole teil õigust proportsionaalsele hüvitisele ega krediidile.

C. Rahalise väärtuse puudumine; piiratud kasutusõigus; varaliste, majanduslike ja omandiõiguste puudumine. Kui mis tahes lisatingimustega või artikli 9 lõike B punktiga i ei ole ette nähtud teisiti, on kõik kasutustellimuste ning virtuaalsete kaupade ja teenuste ostud lõplikud, tagastamatud ja rahalise väärtuseta ning nendega kaasneb vaid piiratud, tühistatav, isiklik ja võõrandamatu lihtlitsents isegi juhul, kui nad on tähtajalised (nt ühekuune tellimus). Vaatamata sellele, et Mattel on andnud lubaduse maksta teatavatel juhtudel omal äranägemisel proportsionaalset hüvitist või anda krediiti, ei ole teil oma kasutustellimuste või virtuaalsete kaupade ja teenuste suhtes mitte mingisuguseid varalisi, omandi-, intellektuaalomandi, majanduslikke ega rahalisi õigusi ning need jäävad Matteli ainuomandiks (mille kohta teil on ainult artikli 1 lõikes C, käesolevas kasutuslepingus või mis tahes lisatingimustes määratletud litsents). Mattel võib teie litsentsi peatada või tühistada igal ajal, mis tahes põhjusel, ilma etteteatamiseta ja ilma, et talle kaasneks sellega mingeid kohustusi.

D. Üleandmiskeeld. Mattel ei tunnusta kasutustellimuste või virtuaalsete kaupade ja teenuste üleandmist (sealhulgas „päris” raha või mis tahes muu tasu eest nii veebisaidil kui ka väljaspool seda). Seetõttu tohite oma kasutustellimusi ning virtuaalseid kaupu ega teenuseid osta, müüa, vahetada, kinkida või nendega kaubelda või vastavaid pakkumisi teha ainult Matteli kinkekaartidena, mille suhtes kehtivad lisatingimused. Kõik sellised üleandmised õigustühised.

 


10. Teie lingid veebisaidile

• Me anname teile piiratud, tühistamatu, isikliku ja võõrandamatu lihtlitsentsi veebisaidile suunavate hüperlinkide loomiseks, juhul kui: a) need lingid sisaldavad ainult teksti ja mitte kaubamärgikujutisi, mille omandiõigus või litsents kuulub Mattelile, b) teie veebisaidil esinevad lingid ega sisu ei viita seotusele Matteliga ega tekita muul moel segadust ning c) teie veebisaidil esinevad lingid ega sisu ei kujuta Mattelit ning tema tooteid ja teenuseid vääralt, eksitavalt, halvustavalt või muul solvaval viisil ega sisalda sisu, mis on laste jaoks kohatu või ebaseaduslik, solvav, sündsusetu, ropp, räpane, vägivalda õhutav, ähvardav või ahistav või rikub kolmandate isikute õigusi või mis võib Mattelile olla muul põhjusel vastuvõetamatu. Mattel jätab endale õiguse omal äranägemisel, ilma etteteatamiseta ja ilma, et sellega kaasneks talle teie või mis tahes kolmandate isikute ees mingeid kohustusi, peatada või keelata veebisaidile suunavate linkide loomise.

 


11. Lingitud veebisaidid; reklaam; suhted kolmandate isikutega

A. Lingitud veebisaidid; reklaam. Veebisaidil võib olla näiteks kolmandate isikute reklaamis sisalduvaid linke, mis võivad mõlemas suunas olla seotud kolmandate isikute veebisaitidega (edaspidi „lingitud veebisaidid”), sealhulgas veebisaidid, mida haldavad reklaamiandjad, litsentsiandjad ja -saajad või mis tahes muud isikud, kellega Mattel on ärisuhtes. Mattelil ei ole kontrolli lingitud veebisaitide, nende sisu, toimimise, tegevuspõhimõtete ega kasutustingimuste üle ega kohustust neid hinnata. Mattel ei toeta mitte ühelgi moel mitte ühtegi lingitud veebisaiti ega kolmandate isikute sisu, reklaami, teavet, materjale, tooteid, teenuseid jms. Mattel välistab sellega seoses igasuguse vastutuse. Kõige suhtes, mida te nendega teete, kehtivad asjaomase lingitud veebisaidi isikuandmete kaitse ja mis tahes muud põhimõtted, kasutustingimused ning veebisaidi käitaja kehtestatud reeglid. Mattel välistab sellega seoses igasuguse vastutuse.

B. Suhted kolmandate isikutega. Igasugune suhtlus, sealhulgas kirjavahetus, tehingud jms, mis teil on meie veebisaidil (sealhulgas lingitud veebisaidid või reklaamid) või selle kaudu leitud kolmandate isikutega, on ainult teie ja nende vahel (sealhulgas kolmandate isikute reklaami sisuga, maksetega, kaubatarnetega, garantiidega, isikuandmete kaitsega, andmeturbega jms seotud küsimused). Mattel välistab sellega seoses igasuguse vastutuse.

 


12. Mobiilseadmetel pakutavad teenused

A. Mobiilseadmetele mõeldud funktsioonid. Veebisaidil võib olla funktsioone ja teenuseid, mida saate kasutada oma mobiilseadmega. Need võivad teile võimaldada veebisaidi funktsioonide kasutamist, sinna sisu üleslaadimist, sealt sõnumite saamist ja äppide allalaadimist (edaspidi ühiselt „mobiilseadmetele mõeldud funktsioonid”). Mobiilseadmetele mõeldud funktsioonide kasutamine võib teie mobiilsideoperaatori võrgus olla tasuline. Asjakohased tasude kohta võidakse teile esitada arve või arvata need maha teie kõnekaardi saldost. Teatavate mobiilseadmetele mõeldud funktsioonide kasutamine võib teie mobiilsideoperaatori võrgus olla keelatud või piiratud ning mõned neist ei pruugi teie mobiilsideoperaatori võrguga või mobiilseadmega ühilduda. Kui soovite oma mobiilsideoperaatori võrgu võimaluste ja tasude kohta rohkem teada, võtke ühendust sellega.

B. Mobiilseadmetele mõeldud funktsioonide kasutustingimused. Olete mobiilseadmetele mõeldud funktsioonide osas, mille kasutajaks te olete registreerunud, nõus sellega, et Mattel võib teie mobiilseadmele saata teateid enda või kolmandate isikute kohta, välja arvatud juhul, kui te oma registreeringu tühistate või keelate meie või mis tahes muu kehtiva korra kohaselt selliste teadete saatmise. Lisaks võime koguda andmeid selle kohta, kuidas te mobiilseadmetele mõeldud funktsioone kasutate. Kui te olete veebisaidi kaudu registreerunud mobiilseadmetele mõeldud funktsioonide kasutajaks, olete kohustatud teatama Mattelile oma mobiilseadme (k.a mobiiltelefoni) numbri muutumisest ja oma kontot vastavalt uuendama; kui te soovite oma registreeringut lõpetada, peate sellest meile teatama (vt artikkel 4).
13. Vaidluste lahendamine

 Käesoleva artikli teatavaid sätted loetakse USA föderaalse vahekohtuseaduse (Federal Arbitration Act) tähenduses „kirjalikuks kokkuleppeks vaidluste lahendamise kohta vahekohtumenetluse teel”. Käesolevaga lepite teie ja Mattel kokku selles, et käesolev artikkel 13 on teievaheline „kirjalik kokkulepe” föderaalse vahekohtuseaduse tähenduses.

A. Võimaluse korral vaidluste lahendamine kohtuväliselt; välistatud vaidlused. Kui veebisaidi, selle sisu, teie kasutajasisu, teie soovimatute ideede ja materjalide, käesoleva kasutuslepingu või mis tahes lisatingimusega seoses tekib meil mis tahes lahkarvamus, väide või nõue (edaspidi ühiselt „vaidlus”) või see tekib seoses Matteli tegelike või väidetavate intellektuaalomandi õigustega (edaspidi „välistatud vaidlus”, k.a käesoleva artikli lõikes D kirjeldatud kohtumenetlused), lubab kumbki meist saata teisele selle kohta kirjaliku teate koos lahendusettepanekuga. Meie kasutame selleks teie poolt esitatud kõige värskemaid kontaktandmeid. Kui meil selliseid andmeid ei ole või need ei kehti, ei ole meil käesoleva lõike A kohaselt mitte mingeid kohustusi. Teie peate oma teate saatma aadressil: Mattel, Inc., 333 Continental Boulevard, El Segundo, California, 90245, U.S.A., Attention: General Counsel. Nii Mattel kui ka teie annate lubaduse püüda vaidlus või välistatud vaidlus lahendada 60 päeva jooksul pärast teate saamist läbirääkimiste teel, kuid samas ei pea kumbki seda tegema enda jaoks vastuvõetamatutel tingimustel.

B. Muud vaidluste lahendamise võimalused

 1. i. Vahekohtumenetlus
  • Kui meil ei õnnestu vaidlust lahendada artikli 13 lõikega A ette nähtult 60 päeva jooksul pärast teate saamist, võib kumbki meist anda vaidluse käesoleva artikli lõike B kohaselt lahendamiseks ametlikule vahekohtule. Kui meil ei õnnestu välistatud vaidlust lahendada artikli 13 lõikega A ette nähtult 60 päeva jooksul pärast teate saamist, võib kumbki meist anda välistatud vaidluse lahendamiseks ametlikule vahekohtule üksnes juhul, kui teie ja Matteli peajurist (General Counsel) on selle kohta sõlminud asjakohase kirjaliku kokkuleppe. Sellisel juhul (ja ainult sellisel) loetakse välistatud vaidlus käesoleva artikli lõike B ülejäänud osas vaidluseks.
  • Pärast vaidluste omavaheliste läbirääkimiste teel lahendamiseks ette nähtud 60 päeva möödumist lahendatakse vaidlus seadusega ette nähtud võimaluste piires üksnes siduva vahekohtumenetluse teel, nii nagu see on ette nähtud Ameerika Arbitraažiühingu (American Arbitration Association, edaspidi „AAA”) kaubandusliku vahekohtumenetluse eeskirjaga. Nõuded summas kuni 250 000 USD vaatab läbi ja teeb nende kohta otsuse üks erapooletu vahekohtunik, kelleks on mõni endine kohtunik või advokaat, kellel on vaidlusega olulises osas seotud valdkonnas advokatuuri tegevliikmena vähemalt 15 aastat kogemust ja kes juhib menetlust vastavalt AAA tarbijavaidluste menetlemise täiendavale eeskirjale. Kui nõude summa ületab 250 000 USD või kui Mattel otsustab ühe vahekohtunikuga menetluse kulusid ületavad kulud jätta vabatahtlikult enda kanda, vaatab vaidluse läbi ja teeb selle kohta otsuse kolmest liikmest koosnev kolleegium, kellest kumbki pool nimetab ühe ning kolmanda (eesistuja) valivad mõlema poole nimetatud liikmed või AAA vastavalt kaubandusliku vahekohtumenetluse eeskirjale. Vahekohtunik või kolleegium kohaldab kehtivaid seadusi, käesolevat kasutuslepingut ja mis tahes lisatingimusi ning lahendab vaidluse üksnes kehtivate seaduste ja dokumentaalselt tõendatavate asjaolude põhjal ja teeb põhistatud otsuse. Kui ei teie ega Mattel käesoleva artikli 13 lõike B punktile i vahetult eelneva lõiguga ette nähtud vahekohtumenetlusega välistatud vaidluste puhul nõus ei ole, siis käesolev lõik ja artikli 13 lõike B ülejäänud osa välistatud vaidluste suhtes ei kehti.
  • Kui üks pooltest annab vaidluse nõuetekohaselt AAA-le ametliku vahekohtumenetluse algatamiseks ning AAA keeldub sellest või ei määra istungi kuupäeva avalduse esitamisele järgneva 60 päeva jooksul, võib kumbki pool valida vahekohtumenetlust läbi viima Judicial Arbitration and Mediation Services Inc.-i (edaspidi „JAMS“), kes juhindub oma vahekohtumenetluse eeskirjadest ja töökorrast, või mis tahes muu vahekohtumenetluse teenuseid pakkuva ühingu, milles teie ja Matteli õiguslik esindaja peavad olema kirjalikult kokku leppinud. Eespool sätestatud nõue vaidlusega olulises osas seotud valdkonnas omandatud kogemuse kohta ning 250 000 USD ületavate nõuete puhul rakendatav kolmeliikmelise kolleegiumi nõue kehtib ka JAMSi või mis tahes muu vahekohtumenetluse teenuseid pakkuva ühingu puhul
  • AAA ja JAMSi töökorrad, eeskirjad ja hinnakirjad:

 2. AAA:800.778.7879 http://www.adr.org/
 3. JAMS:949.224.1810 http://www.jamsadr.com
 4. ii. Muude vaidluste lahendamise võimaluste laad, piirangud ja koht. Nagu tavakohtus, peab vahekohtunik kohaldama käesoleva kasutuslepingu tingimusi (ja mis tahes lisatingimusi) ning võib võitjale välja mõista kahjutasusid ja muid hüvitisi (sh õigusabikulud). Pidage aga meeles, et A) VAHEKOHTUMENETLUSES EI OLE KOHTUNIKKU EGA VANDEMEESTE KOGU; B) VAHEKOHTUMENETLUSE JA SELLE LAHENDI SUHTES KEHTIVAD TEATAVAD KONFIDENTSIAALSUSEESKIRJAD; NING C) VAHEKOHTU OTSUSTE KOHTULIKU LÄBIVAATAMISE ÕIGUSED ON PIIRATUD. Kõigil vahekohtumenetluse pooltel on õigus valida ise ja oma kulul endale esindaja. Kui te olete isiklikult istungile kutsutud, toimub see selles „statistilises linnapiirkonnas” (metropolitan statistical area vastavalt USA Rahvastikubüroo määratlusele), kus oli vahekohtumenetluse algatamise ajal teie elukoht. Kõik vahekohtumenetlusega seonduvad kulud jäävad vastavalt kohaldatavatele eeskirjadele teie ja meie kanda, kuid kui kõik need kulud või nendest suurem osa jääb kohaldatavate eeskirjade või seaduste kohaselt käesoleva artikli 13 täitmisele pööramiseks Matteli kanda, on Mattelil õigus need kinni maksta ning vahekohtumenetlusega jätkata. Uurimistoimingud on lubatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Vahekohtu kirjalikus otsuses peavad olema kirjeldatud kõik vaidlusega seotud nõuded ning esitatud sisulised järeldused, mille põhjal otsus on tehtud ning (olemasolu korral) kahjutasud on välja mõistetud. Vahekohtu otsuse ja (olemasolu korral) mis tahes välja mõistetud kahjutasud võib vaidlustada mis tahes kohtus, mis on vastavalt föderaalse vahekohtuseaduse artiklile 9 poolte suhtes pädev.

C. Nõuete esitamise tähtaeg. KUMBKI MEIST PEAB TEISE VASTU VAIDLUSE (KUID MITTE VÄLISTATUD VAIDLUSE) ALGATAMA KEHTIVATE SEADUSTEGA ETTE NÄHTUD VÕIMALUSTE PIIRES ÜHE AASTA JOOKSUL ALATES VAIDLUSE TEKKIMISEST (SAATES SELLE KOHTA ARTIKLI 13 LÕIKE A KOHASE KIRJALIKU TEATE); VASTASEL JUHUL VAIDLUS AEGUB PÖÖRDUMATULT.

D. Kohtutõkendid. Käesoleva artikli 13 eelnevaid sätteid ei kohaldata kohtumenetluste suhtes, mille Mattel algatab kohtutõkendi vms seadmiseks seoses mis tahes tegelike (või võimalike) kulude või kahjudega, mis on seotud veebisaidi, mis tahes sisu, teie kasutajasisu, teie soovimatute ideede ja materjalide ja/või Matteli tegelike või väidetavate intellektuaalomandi õigustega (sealhulgas sellised, mida Mattel võib vaidlustada), Matteli tegevuse ja/või Matteli toodete või teenustega.

E. Vahekohtumenetluse välistatus väikenõuete puhul. Eespool sätestatust sõltumata võib kumbki meist anda vaidluse (aga mitte välistatud vaidluse) väikenõuete kohtusse (small claims court).

F. Kollektiivhagide keeld. Iga vaidlus tuleb vahekohtus lahendada eraldi; vaidlusi ei tohi ühendada muude menetlustega, kus käsitletakse mis tahes muude isikute nõudeid või vaidlusi. Kuid kui mõni pädev kohus või artikli 13 lõike B punkti i kohaselt valitud vahekohtunik peab kõnealust piirangut mis tahes põhjusel ebaõiglaseks või teostamatuks, siis meie vahel eespool artikli 13 lõikes B sõlmitud kokkulepe vaidluste ei kehti ning vaidlus tuleb lahendada ainult kohtumenetluse teel, nii nagu see on ette nähtud artikli 13 lõikega G.

G. Los Angelese föderaal- ja osariigikohtud. Mis tahes vaidluste või välistatud vaidlustega seotud kohtu- vms menetlusi tohib algatada üksnes California osariigi Los Angelese maakonna osariigi- või föderaalkohtutes, välja arvatud juhul, kui artikli 13 lõike B kohaselt tuleb kasutada vahekohtumenetlust, ja välja arvatud seoses vahekohtu mis tahes otsuse või väljamõistetud kahjutasude täitmisele pööramisega. Seega nõustub kumbki meist selliste vaidluste puhul nimetatud kohtute ainupädevusega.
14. VASTUTUSE VÄLISTAMINE

 • TE KASUTATE VEEBISAITI AINULT OMAL VASTUTUSEL
 • VEEBISAIT ON TEIE KÄSUTUSES OLEMASOLEVAL KUJUL, OLEMASOLEVATE FUNKTSIOONIDEGA JA MIS TAHES VÕIMALIKE VIGADEGA. Seepärast välistavad Mattel, Inc. ja selle tütarettevõtted ning kõik nende töötajad, juhid, aktsionärid, esindajad, edasimüüjad, litsentsiandjad ja -saajad, lepingupartnerid, kliendid ja õigusjärglased (edaspidi ühiselt „Matteliga seotud isikud”) seadustega ette nähtud võimaluste piires igasuguse, nii otsese kui ka kaudse vastutuse ja garantiid seoses järgmisega:
  • a. veebisait (k.a sisu ja kasutajasisu);
  • b. veebisaidi või selle kaudu kasutatavad funktsioonid või mis tahes muud elemendid;
  • c. kõik veebisaidi kaudu pakutavad või kättesaadavad või seal osutatud tooted, teenused või juhised (v.a garantiid, mille annab eritingimustel mõni Matteliga seotud isik, kes on ühtlasi meilt ostetud toote või mõne selle osa valmistaja);
  • d. Mattelile saadetud või veebisaidi kaudu esitatud kasutajasisu edastamise turve;
  • e. küsimus, kas veebisait või seda majutavad serverid ei sisalda kahjulikke komponente (nagu näiteks viirused, troojalased jms tehnilised vahendid, mis võivad teie internetiseadme rikkuda);
  • f. küsimus, kas veebisaidil esitatud teave (k.a mis tahes juhised) on täpne, täielik, õige, piisav, kasulik, ajakohane või usaldusväärne;
  • g. küsimus, kas veebisaidi mis tahes vead parandatakse; ja
  • h. küsimus, kas veebisaidi teiepoolne kasutamine on mis tahes jurisdiktsioonis seaduslik.
 • MATTELIGA SEOTUD ISIKUD VÄLISTAVAD KÄESOLEVAGA KA KÕIK OTSESED JA KAUDSED GARANTIID, SEALHULGAS TURUSTATAVUSE, MINGIKS OTSTARBEKS SOBIVUSE, KOLMANDATE ISIKUTE INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSTE RIKKUMISE VÕI SEADUSEVASTASE OMANDAMISE, TOLLI- JA KAUBANDUSASJAOLUDE, TAKISTAMATU KASUTAMISE, SÜSTEEMIDEGA INTEGREERITAVUSE NING VIIRUSEVABADUSE KOHTA, VÄLJA ARVATUD GARANTIID, MILLE ANNAB ERITINGIMUSTEL MÕNI MATTELIGA SEOTUD ISIK, KES ON ÜHTLASI MEILT OSTETUD TOOTE VÕI MÕNE SELLE OSA VALMISTAJA.
 • Mõnes jurisdiktsioonis on kaudsete vms garantiide välistamine piiratud või keelatud; sellistes jurisdiktsioonides ei pruugi eespool esitatud välistused olla kehtivad.
15. MATTELIGA SEOTUD ISIKUTE VASTUTUSE PIIRANGUD

 • MITTE ÜKSKI MATTELIGA SEOTUD ISIK EI OLE MITTE MINGIL TINGIMUSEL VASTUTAV MIS TAHES KAHJUDE EEST, sealhulgas kehavigastused või surm või mis tahes otsene, kaudne, majanduslik, hoiatuslik, eriline, karistuslik, juhuslik või põhjuslik kahju, mis on otseselt või kaudselt seotud järgmisega:
  • a. veebisait (k.a sisu ja kasutajasisu);
  • b. asjaolu, et te saate või ei saa veebisaiti kasutada, või saidi funktsionaalsus;
  • c. mis tahes meetmed, mida Matteliga seotud isik või õiguskaitseasutus võtab seoses veebisaidi teiepoolse kasutamise uurimisega;
  • d. mis tahes meetmed, mida võtavad autoriõiguste või muu intellektuaalomandi vms õiguste omanikud;
  • e. mis tahes häired veebisaidi tehnilises toimivuses;
  • f. mis tahes kasutaja arvutile, riistvarale, tarkvarale, modemile või muudele seadmetele tekitatud kahju, sealhulgas turbe rikkumistest, viirustest, lutikatest, ebaseaduslikest sissetungidest, pettustest, vigadest, tegudest või tegematajätmistest, katkestustest, riketest, toimingu või tehingu viibimisest, sideliinide või võrgu riketest vms tehnilistest tõrgetest tingitud kahju ning kasumi saamata jäämine, mainekahju, andmekadu, tööseisakud, valed tulemused, seadmete seiskumine või rikked.
 • Eespool vastutuse kohta sätestatud piirangud kehtivad isegi juhul, kui nimetatud sündmusi või tingimusi oli võimalik ette näha ja kui Matteliga seotud isikuid hoiatati sellise kahju eest või nad pidid olema selle võimalikkusest teadlikud, ning sõltumata sellest, kas te algatate sellega seoses kohtumenetluse lepingu rikkumise, hooletuse, täieliku vastutuse või väärteo kohta (sealhulgas kahju, mis on täielikult või osaliselt põhjustatud hooletusest, vääramatust jõust, sideriketest või veebisaidi hävimisest).
 • Mõnes jurisdiktsioonis on eespool kirjeldatud juhuslike või põhjuslike kahjude eest vastutuse kandmise välistamine või piiramine keelatud; sellistes jurisdiktsioonides pruugi eespool esitatud piirangud või välistused olla teie puhul kehtivad.
 • MATTELIGA SEOTUD ISIKUTE KOGUVASTUTUS KÕIGI VÕIMALIKE KAHJUDE JA TAGAJÄRGEDE EEST SEOSES VEEBISAIDI TEIEPOOLSE KASUTAMISE NING TEILE KÄESOLEVAST KASUTUSLEPINGUST TULENEVATE ÕIGUSTEGA EI ÜLETA SEADUSTEGA ETTE NÄHTUD VÕIMALUSTE PIIRES MITTE MINGIL JUHUL SUMMAT, MILLE TE OLETE MAKSNUD MATTELILE OMA NÕUDE (NÕUETE) ALUSEKS OLEVA(TE) TOIMINGU(TE) JA TEHINGU(TE) EEST, VÄLJA ARVATUD MIS TAHES LISATINGIMUSTES ETTE NÄHTUD JUHTUDEL JA JUHUL, KUI MÕNI PÄDEV KOHUS LEIAB, ET SEE ON EBAÕIGLANE. SELGITUSEKS: EELMINE LAUSE EI PIIRA EGA LAIENDA FÜÜSILISTE TOODETE VALMISTAJATE POOLT OMA TOODETELE ANTUD GARANTIISID.
 • California residentidel on seoses kõigi Matteli veebisaidil kättesaadavate tasuliste e-teenustega järgmised tarbijateabeõigused: kui teil on kaebus, saatke see tarbijaküsimuste ministeeriumile (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the Department of Consumer Affairs) aadressil : 400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814, või helistage telefonil 916.445.1254. Vt ka: http://www.dca.ca.gov

 


16. Kohtutõkendite nõudmise jms õigustest loobumine

• KUI TEIE VÄITEL ON TEILE SEOSES VEEBISAIDI KASUTAMISGA TEKKINUD KAHJU, EI OLE SEE KORVAMATU EGA PIISAV SELLEKS, ET ANDA TEILE ÕIGUST NÕUDA KOHTUTÕKENDI SEADMIST VMS. SEE TÄHENDAB, ET TE LOOBUTE OMA NÕUDE PUHUL ÕIGUSEST NÕUDA KOHTUTÕKENDI SEADMIST VMS, MIS VÕIB HÄIRIDA VÕI TAKISTADA MATTELILE KUULUVA, SELLE POOLT LITSENTSI ALUSEL KASUTATAVA VÕI SELLE KONTROLLI ALL OLEVA VEEBISAIDI, SISU, KASUTAJASISU, SOOVIMATUTE IDEEDE JA MATERJALIDE, TOODETE, TEENUSTE VÕI MUU INTELLEKTUAALOMANDI KASUTAMIST VÕI ARENDAMIST.

 


17. Üldsätted

A. Kasutuslepingu muudatused. Mattel jätab endale õiguse mis tahes ajal ja ilma etteteatamiseta käesolevat kasutuslepingut ja mis tahes lisatingimusi muuta (edaspidi „muudetud tingimused”). Te annate oma nõusoleku selle kohta, et me teavitame teid muudetud tingimustest sellega, et avaldame need ja nende lingid veebisaidil, ning et pärast seda kasutate veebisaiti (sealhulgas muu tegevus, mille me võime mõistlikkuse piires kindaks määrata) kooskõlas muudetud tingimustega. Seetõttu peaksite käesolevat kasutuslepingut ja mis tahes lisatingimusi korrapäraselt ja sageli kontrollima. Muudetud tingimused hakkavad kehtima ajast, mil Mattel need veebisaidi kodulehel avaldab, või hiljem, kui see on neis kindlaks määratud.

B. Matteli nõusolek või heakskiit. Käesoleva kasutuslepingu sätete või mis tahes lisatingimuste osas, mis annavad Mattelile nõustumis- või heakskiitmisõiguse või lubavad Mattelil teostada mõnda õigust „(täielikult/ainult) omal äranägemisel”, võib Mattel selliseid õigusi teostada täielikult ja absoluutselt omal äranägemisel. Matteli nõusolek või heakskiit loetakse antuks üksnes juhul, kui see on kirjalik ja kannab Matteli esindaja allkirja.

C. Kohaldatav õigus. Käesoleva kasutuslepingu ja mis tahes lisatingimuste ja nende tõlgendamise suhtes ning vaidluste ja välistatud vaidluste lahendamisel on kohaldatavad New Yorgi osariigi seadused, välja arvatud neis sisalduvad kollisiooninormid.

D. Kahjude hüvitamine. Käesolevaga nõustute hüvitama Matteliga seotud isikutele kõik nõuded, kahjud, kulud, uurimised, kohtumenetlused, trahvid, kokkulepped, viivised ja kulud (sealhulgas advokaaditasud), mis tulenevad otseselt või kaudselt Matteliga seotud isiku vastu esitatud nõuetest, hagidest jms või algatatud kohtuasjadest või menetlustest või nendega seoses korraldatud uurimistest, kohtumenetlustest või vaidluste lahendamisest seoses järgmisega: i) teie kasutajasisu; ii) veebisaidi teiepoolne kasutamine ja teie tegevus seoses veebisaidiga; iii) käesoleva kasutuslepingu ja mis tahes lisatingimuste rikkumine või eeldatav rikkumine teie poolt; iv) valitsus- jms asutuste seaduste, normide, eeskirjade, seadustike, põhikirjade ja määruste rikkumine või eeldatav rikkumine veebisaidi teiepoolsel kasutamisel või teie tegevusega seoses veebisaidiga; v) teie internetiseadme kaudu edastatud teave või materjal, mis rikub või väärkasutab mis tahes füüsilise või juriidilise isiku autoriõigusi, kaubamärke, ärisaladusi, tootelahendusi, patente, reklaame, isikuandmeid või muid õigusi, isegi kui seda teavet või materjali ei ole te ise esitanud; vi) teie mis tahes valed; vii) teie esitatud teabe (k.a teie kasutajasisu) kasutamine Matteliga seotud isikute poolt, viii) mis tahes kasutustellimuste või virtuaalsete elementide endale kuulumise väitmine; ix) kasutustellimuste või virtuaalsete elementide „väärtuse” kasv või kahanemine või kadumine nende kustutamise, lõpetamise või muutmise korral Matteli poolt (kõik eespool edaspidi ühiselt „nõuded ja kahjud”). Te nõustute tegema Matteliga seotud isikutega mis tahes nõuete ja kahjude menetlemisel maksimaalselt koostööd. Eespool sätestatule vaatamata jääb Matteliga seotud isikutele ainuõigus kõik nõuded ja kahjud ise arveldada, nende suhtes ise kompromiss saavutada või need ise välja maksta. Matteliga seotud isikud jätavad endale õiguse kaitsta ja menetleda mis tahes nõudeid ja kahjusid ise ja ainult ise. Te lubate, et menetlete mis tahes nõudeid ja kahjusid ainult juhul, kui te olete selleks iga kord hankinud Matteliga seotud isiku esindaja eelneva kirjaliku nõusoleku.

E. Veebisaidi toimivus; toodete ja teenuste kättesaadavus; rahvusvahelised küsimused. Mattel kontrollib ja käitab veebisaiti USAst. Mattel ei taga, et veebisait on asjakohane või kättesaadav ka väljaspool USAd. Kui te kasutate veebisaiti mujalt, teete seda omal algatusel ning olete seejuures kohustatud täitma mis tahes olemasolevaid, veebikäitumist ja veebisisu lubatavust reguleerivaid kohalikke seadusi. Kooskõlas käesoleva kasutuslepinguga jätame endale õiguse mis tahes ajal ja omal äranägemisel piirata veebisaidil ja/või selle kaudu pakutava sisu, programmide, toodete, teenuste või muude funktsioonide kättesaadavust või need lõpetada mis tahes füüsilise või juriidilise isiku, geograafilise piirkonna või jurisdiktsiooni suhtes ning piirata meie enda sisu, programmide, toodete, teenuste või funktsioonide koguseid. Käesoleval veebisaidil võib olla tasulisi või ainult tellimise teel kasutatavat sisu, programme, teenuseid või funktsioone. Nii teie kui ka Mattel välistavad kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepinguid käsitleva ÜRO konventsiooni kohaldamise käesoleva kasutuslepingu suhtes.

F. Ekspordikontrolli meetmed. Veebisaidiga seotud või sellel kättesaadavaks tehtud tarkvara suhtes võivad kehtida USA ekspordikontrolli meetmed. Veebisaidilt ei tohi mitte mingisugust tarkvara alla laadida, eksportida ega reeksportida i) riikidesse ega jurisdiktsioonidesse (ega nende kodanikele või elanikele), mille suhtes USA on kehtestanud kaupade, tarkvara, tehnoloogia või teenuste embargo (kelle hulgas on käesoleva kasutuslepingu jõustumiskuupäeva seisuga Kuuba, Põhja-Korea, Iraan, Sudaan ja Süüria), ega ii) USA maksuameti või kaubandusministeeriumi keelatud riikide loetellu kantud füüsilistele või juriidilistele isikutele; ega iii) USA kaubandusministeeriumi tööstus- ja julgeolekubüroo keelatud isikute loetellu kantud füüsilistele ja juriidilistele isikutele (sealhulgas isikud, kes on seotud massihävitusrelvade levikuga mitmesugustes riikides, ning isikud, keda kahtlustatakse USA päritolu toodete edasitoimetamises embargoga riikidesse või nende kasutamises terroristlikel lõppeesmärkidel). Veebisaidiga seotud mis tahes tarkvara allalaadimisel kinnitate, et teid ei ole kantud ühtegi sellisesse loetelusse ning et te ei ole ühegi neis nimetatud riigi kodanik ega elanik või selle kontrolli all.

G. Üksiksätete kehtivus; tõlgendamine. Kui pädeva jurisdiktsiooni kohus või vahekohus tunnistab käesoleva kasutuslepingu mis tahes sätte või mis tahes lisatingimuse mis tahes põhjusel kehtetuks, ebaseaduslikuks, tühiseks või täitmisele mittepööratavaks, loetakse see säte või tingimus kustutatuks ning selle kehtetus ei mõjuta ülejäänud sätete ja tingimuste kehtivust ega täitmisele pööratavust (mis jäävad täielikult jõusse ja kehtima). Te nõustute kehtivate seadustega lubatud ulatuses loobuma mis tahes kehtiva seaduse või tavaõiguse kohaldamisest, mis lubab mis tahes lepingut tõlgendada vastuolus selle koostaja mõttega. Käesolevas kasutuslepingus või mis tahes lisatingimustes tuleb sõna „sealhulgas” mõista kui fraasi „sealhulgas, kuid mitte üksnes”.

H. Suhtlemine. Kui te suhtlete meiega elektrooniliselt, näiteks e-posti või SMSide teel, nõustute ka meilt saama elektroonilisi teateid. Pidage meeles, et me oleme kohustatud mis tahes päringutele vastama ainult artiklis 5 sätestatud juhtudel. Te nõustute sellega, et kõik kokkulepped, teated, avaldused ja muud meie elektroonilised teated teile vastavad mis tahes õigusnõudele, mille kohaselt peavad sellised teated olema kirjalikud.

I. Uurimised; koostöö õiguskaitseasutustega; lõpetamine; kehtivus pärast lepingu lõppemist. Mattel jätab endale mis tahes piiranguteta õiguse: i) uurida kõiki oma veebisaidi turbe-, IT- vms süsteemide või võrgustike rikkumise kahtlusi, ii) uurida kõiki käesoleva kasutuslepingu ja mis tahes lisatingimuste rikkumise kahtlusi, iii) uurida teavet, mida Mattel saab õiguskaitseasutuste andmebaasidest või kriminaalseaduste täitmise käigus, iv) teha eespool osutatud asjade uurimisel koostööd õiguskaitseasutustega, v) võtta käesoleva kasutuslepingu ja mis tahes lisatingimuste rikkujaid vastutusele ning vi) veebisait mis tahes ajal, ilma etteteatamiseta, mis tahes põhjusel ja ilma, et sellega kaasneks talle teie või mis tahes kolmandate isikute ees mingeid kohustusi, täielikult või osaliselt, sealhulgas mis tahes kasutajakontod ja registreeringud, sulgeda või peatada või lõpetada juurdepääs nendele, välja arvatud juhul, kui mis tahes lisatingimustes on sõnaselgelt sätestatud teisiti. Käesolevast kasutuslepingust või mis tahes lisatingimustest teile tulenevaid kohustusi Matteli ees sellised peatamised või lõpetamised ei mõjuta. Kui teie juurdepääs veebisaidile peatatakse või lõpetatakse või kui te saate Mattelilt sellekohase teate, lõpevad kohe kõik teile käesoleva kasutuslepingu või mis tahes lisatingimustega antud õigused ning te peate kohe veebisaidi kasutamise lõpetama. Käesoleva kasutuslepingu mis tahes sellised sätted ja lisatingimused, mis peaksid oma olemuse poolest jääma kehtima ka pärast teie juurdepääsu peatamist või lõpetamist, jäävad kehtima, sealhulgas teie poolt käesoleva kasutuslepinguga Mattelile antud õigused ja litsentsid, samuti kahjude hüvitamist, loovutusi ja vastutuse välistusi, jurisdiktsiooni, õiguse valikut, kollektiivhagide keeldu ja vahekohtumenetluse kohustuslikkust käsitlevad sätted.

J. Õiguste määramine. Mattel võib käesolevast kasutuslepingust ja mis tahes lisatingimustest tulenevad õigused ja kohutused määrata tervikuna või osaliselt igal ajal ja ilma etteteatamiseta mis tahes isikule. Teie tohite käesolevast kasutuslepingust ja mis tahes lisatingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi kellelegi teisele määrata või delegeerida ainult Matteli esindaja eelneval kirjalikul nõusolekul.

K. Õiguste loovutamise kehtetus. Kui käesolevas kasutuslepingus või mis tahes lisatingimustes ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, kehtib järgmine: i) kui teie või Mattel jätab oma õigused, volitused või õiguskaitsevahendid kasutamata või viivitab sellega, ei tähenda see, et teie või Mattel oleks selle või mis tahes muu õiguse, volituse või õiguskaitsevahendi loovutanud, ning ii) käesoleva kasutuslepingu mis tahes sätte või mis tahes lisatingimuse kasutamise loovutamine või selle muutmine on kehtiv üksnes juhul, kui selles on kokku lepitud kirjalikult ja sellele on alla kirjutanud isik, kelle suhtes loovutamine toimub.